Prawne podsumowanie 2012 r.
http://sxc.hu/
Szulikowski i Partnerzy

Prawne podsumowanie 2012 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Podczas prezentacji zmian w prawie w 2012 r. nie wolno pominąć z całą pewnością nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 144, poz. 851, dalej „Nowelizacja”), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez Nowelizację było zrównanie mocy wszystkich dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „CI KRS”). Uregulowano tam również kwestie bezpłatnego udostępniania przez CI KRS, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych (w tym w Internecie), aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru. Nowelizacja wprowadziła możliwość samodzielnego pobierania wydruków dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”). Zostały one zrównane pod względem wagi z dokumentami wydawanymi przez CI KRS pod warunkiem, że posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.

Nowelizacja przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego podąża na pewno w dobrym kierunku i ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Niezwykle istotne znaczenie dla uczestników sporów cywilnych, a w szczególności przedsiębiorców ma nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 233, poz. 1381, dalej „Nowelizacja ustawy”), która weszła w życie 3 maja 2012 r. Najważniejszą ze zmian wprowadzonych na podstawie Nowelizacji było zniesienie przepisów dotyczących odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Zgodnie z nowymi przepisami, obecnie do spraw gospodarczych mają zastosowanie przepisy o zwykłym postępowaniu cywilnym. Dodatkowo, Nowelizacja ustawy zmieniła przepisy ogólne o procesie, odnoszące się do gromadzenia materiału procesowego. Zmianie uległy także m.in. zasady wnoszenia apelacji, przepisy dotyczące możliwości zaskarżenia w drodze zażalenia do Sądu Najwyższego rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Modyfikacja dotychczasowych zasad procesu miała na celu przyspieszenie postępowań, zapobieżenie prowadzenia ich w sposób przewlekły, a także poprawienie efektywności ochrony prawnej udzielanej w postępowaniu cywilnym.

OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Równie istotne zmiany zostały wprowadzone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1391), które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. Nowelizacja przepisów tej ustawy umożliwiła prowadzenie rachunków zbiorczych dla papierów wartościowych w Polsce. Odtąd, rachunki zbiorcze stały się trzecim, obok kont depozytowych oraz rachunków papierów wartościowych, urządzeniem ewidencyjnym prowadzonym w ramach depozytu papierów wartościowych. Zgodnie z nowelizacją rachunki zbiorcze mogą prowadzić m.in. domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze czy zagraniczne firmy inwestycyjne. Co istotne, posiadaczami rachunków zbiorczych będą mogły być wyłącznie podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie równoważnym.

Należy wskazać, że umożliwienie prowadzenia rachunków zbiorczych zagranicznym bankom i firmom inwestycyjnym może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego.

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

Kolejną bardzo ważną zmianą przepisów prawnych, jaka nastąpiła w 2012 r. było wejście w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377, dalej „Ustawa”). Wśród istotnych rozwiązań wprowadzonych Ustawą należy wskazać przede wszystkim wprowadzenie definicji umowy deweloperskiej oraz określenie, że umowa deweloperska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jednocześnie określono, że deweloper powinien zapewnić nabywcom lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych co najmniej jeden z określonych w ustawie środków ochrony. Co istotne, dodano również w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, tytuł poświęcony postępowaniu upadłościowemu deweloperów.

Tym samym, nowa ustawa gwarantuje większą przejrzystość przepisów, szczególnie dotyczących obowiązków deweloperów oraz stwarza mechanizmy ochrony praw przyszłych nabywców lokali oraz domów jednorodzinnych.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Bardzo ważna, szczególnie z punktu widzenia użytkowników usług telekomunikacyjnych, jest ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1390, dalej „Ustawa nowelizująca”), której część przepisów weszła w życie 4 maja 2012 r. Zgodnie z Ustawą nowelizującą, dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest zobowiązany do bezpłatnego zapewnienia abonentowi określenia progu kwotowego, po przekroczeniu którego dostawca został zobowiązany do wykonania ściśle określonych czynności. Tymi czynnościami są: natychmiastowe poinformowanie abonenta o tym fakcie oraz nieodpłatne zablokowanie na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. W świetle nowych przepisów, dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest również zobowiązany do umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie.

Rozwiązania wprowadzone Ustawą nowelizującą należy z całą pewnością ocenić, jako korzystne dla abonentów usług telekomunikacyjnych.

OBYWATELSTWO POLSKIE

Fundamentalne rozwiązania prawne z punktu widzenia dostosowywania polskich przepisów do obowiązujących standardów międzynarodowych wprowadziła ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161, dalej „Nowa ustawa”), która weszła w życie 15 sierpnia 2012 roku. W Nowej ustawie wprowadzono do obrotu prawnego nieznany dotąd wcześniej sposób nabycia obywatelstwa polskiego, poprzez jego przywrócenie. Ponadto, Nowa ustawa zawiera inne ważne regulacje, w szczególności dopuszczające wielość obywatelstw, z zachowaniem prymatu obywatelstwa polskiego odnośnie praw i obowiązków obywatela. Na podstawie Nowej ustawy zostały rozszerzone także możliwości nabywania obywatelstwa w trybie uznania za obywatela polskiego w oparciu o decyzję wojewody. Bardziej szczegółowo, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, uregulowano również kwestie dotyczące potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

TIMESHARE

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370, dalej „ Ustawa o timeshare”), również zasługuje naszym zdaniemna zakwalifikowanie jej do najważniejszych zmian w prawie minionego roku. Zawarto tam definicję „umowa timeshare” oraz zmieniono zakres czasowy tej umowy. Wprowadzono i szczegółowo zdefiniowano w Ustawie o timeshare również następujące pojęcia: umowa o długoterminowy produkt wakacyjny, umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oraz umowa o uczestnictwo w systemie wymiany. Dodatkowo, przepisy Ustawy o timeshare sprecyzowały prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz konsumenta, otaczając konsumenta większą ochroną prawną.

Zmiana dotychczasowej regulacji w zakresie objętym Ustawą o timeshare była podyktowana obowiązkiem dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów prawa unijnego.

Maciej Szulikowski
Radca Prawny i Partner Zarządzający
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
www.szulikowski.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w VAT od kwietnia 2013 r. – nie daj się zaskoczyć fiskusowi!