Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pracodawcy apelują o nie podpisywanie ACTA
http://sxc.hu/

Pracodawcy apelują o nie podpisywanie ACTA

Umowa ACTA nie zabezpiecza interesów ogromnej grupy przedsiębiorców prowadzących działalność w branży internetowej. Takie stanowisko zajęli przedstawiciele PKPP Lewiatan liście do premiera Donalda Tuska.

PKPP Lewiatan pragnie podkreślić, że w pełni popiera ochronę praw własności intelektualnej i dostrzega konieczność dostosowania przepisów z tego zakresu do nowych wyzwań i zagrożeń, także w środowisku cyfrowym. Niemniej jednak treść Umowy dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi budzi liczne wątpliwości.

Ucierpieć mogą pośrednicy usług internetowych

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że ACTA w żaden sposób nie zabezpiecza interesów ogromnej grupy przedsiębiorców prowadzących działalność w środowisku cyfrowym, jaką są pośrednicy usług internetowych.
Nie tylko nie gwarantuje ona przestrzegania fundamentalnych na gruncie prawa Unii Europejskiej zasad funkcjonowania pośredników internetowych, polegających na wyłączeniu odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w internecie, a także na zakazie wprowadzania obowiązku filtrowania przez pośredników tych treści, ale także w sposób bardzo niejasny określa ich sytuację prawną, np.:

• W miejsce zawartego w pierwotnie upublicznionej wersji projektu umowy z kwietnia 2010 r. postanowienia zakazującego wprost nakładania na pośredników internetowych obowiązku monitorowania treści (art. 2.18 ust. 3), nakazuje ona obecnie w art. 27 ust. 1 państwom-stronom umowy zapewnienie „doraźnych środków zapobiegających naruszeniom", nie precyzując jednak jakiego rodzaju mają to być środki i czy nie będą się one sprowadzać w praktyce do nałożenia na pośredników internetowych obowiązku filtrowania treści.

• Ostateczna wersja umowy nie rozstrzyga również o wyłączeniu odpowiedzialności pośredników internetowych za treści umieszczane w sieci przez użytkowników. ACTA odnosi się do tej kwestii jedynie pośrednio, w przypisie do umowy dopuszczając wprowadzenie przez strony ACTA ograniczeń odpowiedzialności usługodawców działających w sieci. Wykreślenie ww. postanowień z ostatecznej wersji umowy wydaje się być tym bardziej niekorzystne, że może ono zostać zinterpretowane przez sądy rozstrzygające ewentualne spory sądowe jako podważenie obowiązywania tej zasady przez strony negocjujące umowę ACTA.

• Zastrzeżenia budzi również nieznany, zarówno w prawie polskim jak i unijnym, obowiązek przekazania przez dostawcę usług internetowych „informacji wystarczających do zidentyfikowania abonenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jego konto zostało użyte do naruszenia" bezpośrednio do posiadacza praw (art. 27 ustęp 4). Mimo, że jest to przepis fakultatywny, nie można wykluczyć, że doprowadzi on w praktyce do domagania się przez pozostałe strony umowy wydania takich informacji posiadaczom praw z innych państw przez organy polskie.

ACTA jest zbyt ogólne

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości PKPP Lewiatan stoi na stanowisku, iż ACTA nie zapewnia niezbędnej dla prowadzenia działalności gospodarczej pewności prawa i może niekorzystnie wpłynąć na sytuację europejskich przedsiębiorstw, w tym MŚP, które obawiając się pociągnięcia do odpowiedzialności mogą zrezygnować z innowacyjnych usług i inwestycji w środowisku cyfrowym.

Ogólny charakter postanowień ACTA może pogłębić niespójności przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie unijnym, skutkując przewlekłymi postępowaniami sądowymi pomiędzy właścicielami praw, a pośrednikami internetowymi, a także skutkować zahamowaniem rozwoju, wyjątkowo prężnie rozwijającej się dotąd gospodarki internetowej.

Brak konsultacji społecznych pogłębia obawy przedsiębiorców co do skutków wprowadzenia niektórych zapisów ACTA w Polsce

Ograniczenie konsultacji w sprawie ACTA do arbitralnie wybranej grupy organizacji reprezentujących środowiska bezpośrednio korzystające z rozwiązań ACTA, nie tylko godzi w zasadę równości wobec prawa, ale także tworzy niezgodny z prawdą obraz powszechnej akceptacji tego aktu przez środowiska biznesu.

Takie działania uniemożliwiają również administracji rządowej uzyskanie pełnej i rzetelnej wiedzy o realnych skutkach przyjęcia ww. umowy na warunki funkcjonowania polskich firm, na polską gospodarkę i w konsekwencji właściwe wywarzenie racji stron.

Jednocześnie PKPP Lewiatan stoi na stanowisku, iż dla wyjaśnienia kontrowersji i obaw narosłych wokół umowy ACTA zasadne jest zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o ocenę w sprawie zgodności ACTA z Traktatami.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także