Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pożyczka udzielona przez małżonka na potrzeby...
http://sxc.hu/
Tax Care

Pożyczka udzielona przez małżonka na potrzeby prowadzonej spółki może być bez PCC

Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, uzależnione od stopnia pokrewieństwa łączącego pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą.

Przez umowę pożyczki pieniężnej dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

2% pożyczonej kwoty trafia na koto fiskusa

Umowa pożyczki pieniężnej podlega z zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Warto podkreślić, iż obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, to znaczy albo z chwilą przekazania, ewentualnie postawienia do dyspozycji pożyczkobiorcy ustalonej kwoty lub też w momencie podpisania stosownej umowy pomiędzy stronami. Należy ponadto pamiętać,
że zobowiązanie podatkowe obciąża pożyczkobiorcę, który w terminie 14 dni zobowiązany jest uiścić należną kwotę podatku.

Najbliższa rodzina nie płaci

Od powyższej zasady,  został przewidziany wyjątek związany ze stopniem pokrewieństwa, łączącym pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą, a także z wysokością udzielonej pożyczki.

Zgodnie bowiem z art. 9 pkt. 10 lit. b)  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczki, których wartość nie przekracza kwoty 9 637 zł, udzielone w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej, określonymi w art. 4a ust. 1 ustawyo podatku od spadków i darowizn, nie zawsze skutkują powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PCC.  

Umowa pożyczki pieniężnej do kwoty 9 637 zł nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli stroną umowy jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, a także ojczym lub macocha. 

• złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,Aby móc skorzystać z powyższej  preferencji podatnik będący pożyczkobiorcą musi  ponadto spełnić poniższe warunki:

• udokumentować otrzymanie pieniędzy na rachunek bankowy, albo na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem pocztowym.

Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków pożyczkobiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy pożyczki pieniężnej. Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 5 lipca 2012, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB2/436-54/12-2/KK).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Zainteresuje cię także