Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwana dalej Ustawą, „jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem”. 

Interpretacja tego przepisu może jednak stanowić trudności, gdyż o definitywnym zakończeniu budowy można mówić dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, a to z dwóch powodów: (1) prawomocna decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie powoduje po stronie inwestora obowiązek zakończenia wszelkich robót budowlanych, (2) od dnia prawomocności decyzji pozwalającej na użytkowanie, budowa w sensie prawnym staje się budynkiem i może służyć do zamierzonych celów.
 

Wpis kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych nie przesadza wcale o zakończeniu robót w tym obiekcie, ponieważ roboty te mogą zostać wznowione. Podatnik dopiero od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku może czerpać przychody z faktycznego jego użytkowania i dopiero od tego momentu powinien powstawać w stosunku do właściciela obowiązek podatkowy.
 

Z takim interpretowaniem powyższego przepisu nie zgadza się jednak judykatura. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 maja 2014 r., (II FSK 1228/12), „ust. 2 art. 6 PodLokU jest lex speciali w stosunku do ust. 1 tegoż artykułu. Pogląd ten jest utrwalony w doktrynie (por. L. Etel, Podatki od nieruchomości, Warszawa 2009, s. 228 i n. oraz M. Kalinowski, Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 3, s. 32) i zasługuje na aprobatę. (…)
 

Systemowe odczytanie ust. 1 i 2 art. 6 PodLokU nie pozostawia wątpliwości, że spośród sytuacji objętych hipotezą normy zawartej w ust. 1 powoływanego przepisu ustawodawca wyłączył pewien określony zbiór sytuacji (wybudowanie lub początek użytkowania danego budynku lub budowli), które poddał odrębnej regulacji prawnej, wyrażonej w ust. 2 powoływanego przepisu.
 

Gdyby nie to wyłączenie sytuacje te byłyby objęte hipotezą normy zawartej w ust. 1 art. 6 PodLokU Tym samym nie może być podważone, że relacja zachodząca pomiędzy ww. ustępami art. 6 PodLokU jest relacją "szczególnego" do "ogólnego". Właściwe zatem Sąd pierwszej instancji rozpoznał art. 6 ust. 2 PodLokU jako lex specialis (por. wyroki NSA z dnia 10 marca 2010 r., II FSK 1766/08 oraz II FSK 1765/08).
 

Należy zaznaczyć, że obowiązek podatkowy może być związany z rozpoczęciem użytkowania budynku lub jego części (jak w rozpatrywanym przypadku) przed ich ostatecznym wykończeniem. Przypadek ten dotyczy rozpoczęcia faktycznego użytkowania budynku lub jego części. W takiej sytuacji nie muszą być spełnione warunki uprawniające do użytkowania budynku, o których mowa w art. 54 czy 55 ustawy Prawo budowlane (por. np. A. Kokoszkiewicz, Powstanie obowiązku podatkowego w związku z zakończeniem budowy, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2012, nr 7, s. 6). (…)
 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2, powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest bowiem od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót - a więc powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku (por. M. Ślifirczyk, Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, "Monitor Podatkowy" 2003, nr 1, s. 18).
 

Związane jest to z faktem, że według przepisów ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie użytkowania następuje zawsze po zakończeniu budowy, co przeczyłoby sensowi rozwiązania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 PodLokU (por. L. Etel, Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, Warszawa 2003, s. 206 i n.)”.
 

Sedno sporu w rozpoznanym przypadku sprowadza się do wykładni art. 6 ust. 2 Ustawy. Stosowanie przy interpretacji tego przepisu do wykładani systemowej zewnętrznej może spowodować, że obowiązek podatkowy, może w ogóle nie powstać lub jego powstanie zostanie oddalone w czasie. Takie zachowania nie mogą być akceptowane, z tego względu należy podzielić stanowisko judykatury w tej sprawie.


Andrzej Dembiński
konsultant podatkowy
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek, który godzi w prowadzących działalność