Powolny wzrost inflacji dopiero jesienią
http://sxc.hu/
BIEC

Powolny wzrost inflacji dopiero jesienią

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Był to piąty z kolei miesiąc wzrostu wskaźnika. Tym samym, w gospodarce wraz z postępującym ożywieniem, pojawiają coraz bardziej sprzyjające warunki do wzrostu cen. Biorąc pod uwagę wyprzedzenia wskaźnika rzędu 8-10 miesięcy w stosunku do CPI, wyższych od dotychczasowych poziomów inflacji można spodziewać się jesienią tego roku.

Spośród dziewięciu składowych wskaźnika w ostatnim miesiącu dwie działały w kierunku spadku inflacji a siedem w kierunku jej wzrostu.

Wśród składowych działających w kierunku szybszego wzrostu cen w ostatnich miesiącach przeważają te, które decydują o kosztach funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że w całym 2013 roku różne kategorie kosztów podlegały zdecydowanemu
ograniczeniu. Przedsiębiorstwa redukowały koszty pracy, wyzbywały się niewykorzystywanych środków trwałych, poszukiwały tańszych dostawców. Działania te pozwalały przedsiębiorcom zachować konkurencyjność i przetrwać okres spowolnienia gospodarczego, dla konsumentów zaś oznaczało to niższą inflację. Obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost kosztów ma więc charakter relatywny, w stosunku do bardzo niskiego poziomu z ubiegłego roku.

Spośród składowych, które działały w kierunku wyższej inflacji największy wzrost odnotowano w przypadku cen usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw. W drugiej połowie ub. roku ceny usług transportowych i magazynowych systematycznie spadały.
Obecny ich wzrost (ostatnie dostępne dane za styczeń 2014) wynikał głównie z wyższych cen transportu lądowego i rurociągowego. Ceny pozostałych kategorii usług (gospodarka magazynowa, działalność pocztowa i kurierska) pozostały stabilne w stosunku do
poprzedniego miesiąca, zaś ceny transportu wodnego spadły.

Kolejne czynniki proinflacyjne to nieco wyższe jednostkowe koszty pracy oraz wyższe koszty w przeliczeniu na jednostkę wyrobu. Obie kategorie kosztów spadały systematycznie od 2011 roku, co świadczy o procesach efektywnościowych dokonujących się w firmach. Tak
więc obserwowany od jesieni ub. roku niewielki jak na razie wzrost obu kategorii kosztów jest poniżej swych lokalnych szczytów sprzed spowolnienia gospodarczego.

Ostatnie dostępne dane (grudzień 2013) wskazują na wzrost cen importu. Wzrost ten na razie należy traktować krótkookresowo. Odzwierciedla on bowiem przede wszystkim osłabienie złotego z przełomu i początku 2014 roku. Wobec dominujących spadków cen
importu, które obserwowaliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku, ostatnie zawirowania na rynku walutowym nie powinny przyczynić się do nasilenia presji inflacyjnej.

Odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze przedsiębiorstw wzrósł na koniec ub. roku o niecałe 2 punkty procentowe i wynosi obecnie około 76%. Tym samym osiągnął poziom sprzed ostatniego spowolnienia. Przedsiębiorcy mają więc jeszcze spory zapas
niewykorzystanych mocy, co wpłynie stabilizująco na inflację. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym inflację jest niska skłonność przedsiębiorców do inwestowania w poszerzenie mocy wytwórczych.

Czynniki decydujące o wielkości popytu wewnętrznego nie stanowią zagrożenia dla stabilności cen w najbliższym czasie. Podaż pieniądza M3 wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca w niewielkim stopniu i to głównie dzięki wzrostowi depozytów gospodarstw domowych, co najprawdopodobniej miało związek z wypłatami „trzynastek”. Dynamika zadłużania się gospodarstw domowych z tytułu kredytów co prawda poprawia się w ostatnich miesiącach, jednak boom kredytowy nam nie zagraża.

Wyraźnie obniżyły się w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca oczekiwania producentów na wzrost cen produkowanych przez nich wyrobów. Zdecydowanie niższe oczekiwania na wzrost cen wyrażają przede wszystkim producenci artykułów spożywczych odzieży i wyrobów tekstylnych, czyli te branże, które jako pierwsze mogą odczuć spadek eksportu do Rosji.

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Z niską inflacją przez pierwsze półrocze