Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe

Podziel się tym artykułem:   

Nawet jeśli fiskus wytoczył wobec podatnika proces egzekucyjny w sprawie zaległych zobowiązań podatkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pociągnął go także do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli podatnik popełnił wykroczenie skarbowe. 

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego jego obowiązków. Równolegle jednak fiskus może wymierzyć karę grzywny na mocy przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z art. 16 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym nie jest przeszkodą do wymierzenia kary w postępowaniu karnym w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.

Odrębny proces

Warto rozróżnić egzekucję administracyjną od postępowania karnego skarbowego. Przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji są m.in. podatki. Egzekucja może nastąpić m.in. z rachunków bankowych, z wynagrodzenia o pracę, z ruchomości i nieruchomości, z praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z własności przemysłowej, a także z papierów wartościowych oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej.

Konsekwencją odsetki za zwłokę

Jeśli podatek (a także rata podatku oraz zaliczka na podatek) nie zostanie zapłacony w terminie, powstaje zaległość podatkowa, od której niewywiązujący się z obowiązku będzie musiał naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Naliczane są one od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Od 7 marca br. obowiązującą stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest 11,50%.

Za co odpowiedzialność karna skarbowa?

Natomiast przyczyną powstania odpowiedzialności karnej skarbowej nie jest samo niewywiązanie  się z obowiązku podatkowego, lecz popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego w administracji będzie jednak możliwe tylko w przypadku wykroczenia skarbowego. Rozumie się przez nie czyn zabroniony, tj. podawanie przez podatnika w składanych do urzędu deklaracjach i oświadczeniach nieprawdy bądź jej zatajanie, przez co wysokość podatku zostaje uszczuplona. Może być to także niepowiadomienie o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem.

Za popełnienie wykroczenia skarbowego obowiązuje kara w postaci grzywny pieniężnej – w 2013 r. może ona wynieść od 160 zł do 32 000 zł.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

Podziel się tym artykułem: