Podsumowanie prawne - wrzesień 2015
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Podsumowanie prawne - wrzesień 2015

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1261), na podstawie którego m.in.:

 • rozszerzono katalog informacji, które obejmuje historia choroby o informacje dotyczące rozpoznania onkologicznego ustalonego po wypisaniu pacjenta ze szpitala, na podstawie wyniku badania diagnostycznego, który nie był znany w dniu wypisu ze szpitala;
 • przewidziano nowy załącznik do historii choroby w postaci okołooperacyjnej karty kontrolnej;
 • określono zasady dokonywania wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej, w tym osoby kompetentne do dokonywania tych wpisów;
 • ustalono, że w okołooperacyjnej karcie kontrolnej umieszcza się pogrupowane informacje dotyczące niezbędnych czynności wykonywanych: przed znieczuleniem pacjenta, przed wykonaniem nacięcia oraz przed opuszczeniem przez pacjenta bloku operacyjnego;
 • wprowadzono możliwość podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego - zamiast lekarza kierującego oddziałem - przez lekarza przez niego upoważnionego;
 • przyjęto, że w księdze głównej przyjęć i wypisów oraz księdze chorych oddziału umieszcza się informację o rozpoznaniu onkologicznym po wypisaniu pacjenta, na podstawie wyniku badania diagnostycznego, który nie był znany w dniu wypisu.

 

GRY HAZARDOWE

3 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1201), na podstawie której m.in.:

 • wyraźnie wskazana została możliwość prowadzenia działalności w zakresie w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych oraz loterii audiotekstowych przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo działające na zasadach właściwych dla tych spółek, posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela albo w formie oddziału;
 • przyjęto liczne zmiany dostosowujące brzmienie obecnych przepisów ustawy ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych do powyższej modyfikacji, w tym w zakresie procedur ubiegania się o przewidziane w tym akcie koncesje i zezwolenia;
 • wprowadzono możliwość upoważniania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych organów jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, w drodze rozporządzenia, do wydawania w jego imieniu decyzji rozstrzygających czy gra lub zakład posiadające określone cechy wymienione w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ww. ustawy;
 • wprowadzono wyraźny, ogólny zakaz sumowania poszczególnych podstaw opodatkowania podatkiem od gier;
 • zrezygnowano z obowiązującego dotychczas progu jakiego nie mogła przekraczać wartość akcji (udziałów) przysługujących jednemu podmiotowi w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gry lub przyjmowania zakładów wzajemnych;
 • określono dodatkowe warunki urządzania gier cylindrycznych, gier w karty (w tym turniejów pokera), gry bingo pieniężne oraz przyjmowania zakładów, tj. obowiązek prowadzenia tej działalności na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy;
 • przyjęto, że o koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych oraz loterii audiotekstowych mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują zgodność działania z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także dotyczącymi prowadzenia rachunkowości;
 • określono odrębne wymogi w zakresie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audiotekstowej.

  

POSTĘPOWANIA: CYWILNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

7 i 22 września 2015 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311), na podstawie których m.in.:

 • obowiązujący dotychczas w postępowaniu cywilnym obowiązek ustanawiania tzw. pełnomocnika do doręczeń przez wskazane w przepisach podmioty zamieszkujące za granicą, zniesiony został w stosunku do tych z ww. podmiotów, które zamieszkują w państwach będących członkami Unii Europejskiej;
 • wprowadzono zmiany w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi poprzez:

- przyjęcie, że równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu administracyjnego jest oddanie go w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- zmodyfikowanie przepisów dotyczących obowiązku ustanawiania tzw. pełnomocnika do doręczeń poprzez wyłączenie spod tego obowiązku stron, które mają miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

 

RACHUNKOWOŚĆ

23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333), na podstawie której m.in.:

 • wprowadzono pojęcie jednostki małej i wskazano jakie podmioty kwalifikuje się jako tego typu jednostki;
 • przewidziano możliwość sporządzania przez jednostki małe skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień);
 • zwolniono jednostki małe ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej;
 • zwolniono jednostki małe z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych;
 • rozszerzono katalog podmiotów zobligowanych do badania sprawozdań finansowych o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego;
 • przewidziano możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, przy spełnieniu określonych warunków, przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dodatek elektryczny 2023 – komu przysługuje i jak go otrzymać?