Podatek od zysków z giełdy
http://sxc.hu/

Podatek od zysków z giełdy

Podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zwany potocznie podatkiem giełdowym, sprawia kłopoty głównie dlatego, że trzeba obliczyć go samodzielnie i złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe. W naszym poradniku wyjaśniamy podstawowe wątpliwości związane z tym podatkiem.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przychód z giełdy


Przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (czyli np. sprzedaży akcji) powstaje w momencie przeniesienia na kupującego własności papierów wartościowych. Przychodem są przy tym kwoty należne, czyli nawet te, których w momencie rozliczania podatku sprzedający jeszcze nie otrzymał.  


Przychód określa się na podstawie informacji PIT-8C, którą podatnik otrzymuje od biura maklerskiego, za pośrednictwem którego dokonywał transakcji. Jeśli w danym roku podatkowym transakcje były dokonywane za pośrednictwem tylko jednego biura, to podatnik otrzyma tylko jedna informację , na której będą zsumowane wszystkie dochody. Jeśli biur było więcej, to każde z nich prześle PIT-8C i rozliczając się, podatnik musi zsumować  kwoty w nich zawarte.

Koszt uzyskania przychodu i dochód


Przy przychodach z giełdy, obliczając realny dochód, można brać pod uwagę koszty uzyskania przychodu. Są one obliczane na dzień sprzedaży papierów wartościowych. Podstawowym kosztem jest oczywiście koszt zakupu samych papierów wartościowych, które potem zostały sprzedane. Dochodem będzie więc nie kwota sprzedaży, a różnica między ceną nabycia a zbycia papierów. Kosztem mogą być również na przykład koszty obsługi rachunku przez biuro maklerskie (prowizje, opłaty), wydatki związane z nabyciem papierów bez pośrednictwa biura maklerskiego (opłaty notarialne) czy odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych na zakup papierów wartościowych.


Jeśli podatnik korzystał z usług biura maklerskiego, to informacje o tych kosztach otrzyma na formularzu PIT-8C. Przepisy nie określają szczegółowo, jaki wydatek może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu z giełdy. Bywa więc, że inwestorzy na własną rękę kwalifikują jako koszty wydatki pośrednio związane z prowadzonymi transakcjami. Pomniejszają więc przychód o koszty dostępu do konta, koszty analiz giełdowych w internecie, notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, koszty szkoleń, literatury o tematyce giełdowej. Jeśli podatnik uzna, że może te wydatki zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, musi odpowiednie sumy wpisać do formularza PIT-38.


Zysk i strata


O zysku w transakcjach giełdowych mówimy wówczas, gdy suma kwot ze sprzedaży papierów wartościowych jest wyższa niż suma kwot, za które inwestor papiery zakupił. Podatek jest więc obliczany wyłącznie od sumy zysku.


Jeśli suma kwot ze sprzedaży papierów wartościowych jest niższa niż suma kwot, za które inwestor kupił papiery, wtedy mówimy o stracie. Straty nie trzeba wykazywać w zeznaniu, ale warto to zrobić. Jeśli podatnik będzie inwestował w kolejnych latach, będzie mógł dochody pomniejszyć  maksymalnie o 50% straty, przez kolejne lata aż do rozliczenia całej sumy straty. Jeśli podatnik nie złoży zeznania, w którym wykaże stratę, nie poniesie co prawda żadnych konsekwencji, ale w przyszłości trudno będzie mu udowodnić, że w danym roku podatkowym poniósł stratę.


Jakie transakcje są zwolnione z podatku?


Z podatku są zwolnione dochody (przychody) z kapitałów pieniężnych z następujących transakcji:
 - odpłatne zbycie nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1 stycznia  1989 r.,
- odpłatne zbycie nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 1 stycznia 1997 r.,
- odpłatne zbycie papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r. i dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym,
- realizacja praw wynikających z papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r.,
- z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli jednostki uczestnictwa zostały nabyte przed 1 grudnia 2001 r.,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na terminowych lokatach bankowych (lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania), jeżeli lokaty te zostały założone przed 1 grudnia 2001 r. oraz umowy na ich założenie nie były zmieniane, przedłużane lub odnawiane po tym dniu, a także nie zostały rozwiązane lub nie został z nich wypłacony kapitał przed upływem okresu, na który zostały zawarte,
- odsetki i dyskonta od papierów wartościowych (np. obligacji) wyemitowanych przez Skarb Państwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli te papiery wartościowe zostały nabyte przed 1 grudnia 2001 r.,
- odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta.

Opracowano na podstawie informacji z broszury Ministerstwa Finansów pt. „Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych”, link: https://www.mf.gov.pl/-files-/podatki/broszury-informacyjne/opodat-kapital-2011www.pdf

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wsparcie Ukrainy a ulga od darowizn