Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych - czym jest i kiedy...
pixabay.com
Podatnik.info

Podatek dochodowy od osób fizycznych - czym jest i kiedy zapłacimy go w Polsce?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest tzw. podatkiem bezpośrednim, który obejmuje dochody uzyskane przez osoby fizyczne. Uregulowany ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), był nowelizowany niemal 300 razy.

   

Prawa i obowiązki podatnika, wynikłe z treści ustawy, wynikają z zapisów Konstytucji RP, ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych, jak również rozporządzeń wykonawczych.

  

Podatek dochodowy od osób fizycznych a podstawa prawna

Podatek dochodowy od osób fizycznych, nazywany również PIT-em (ang. Personal Income Tax PIT - podatek od dochodów osobistych), nie precyzuje definicji osoby fizycznej. Ścisłego opisu nie zawiera ani Ordynacja podatkowa, ani przepisy i ustawy prawa podatkowego. Obecne rozumienie pojęcia “osoby fizycznej” opiera się o art. 8 kodeksu cywilnego, według którego każdy człowiek w momencie urodzenia posiada zdolność prawną. Pojęciem PIT określa się również druki urzędowe, emitowane przez Ministerstwo Finansów, służące do rozliczeń podatków od dochodów osobistych.

  

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce i za granicą

Ważna kwestią, którą podatek dochodowy od osób fizycznych musiał uregulować, jest problematyka tzw. podwójnego opodatkowania, Pojęcie to określa sytuację, w której w wyniku rozbieżności pomiędzy miejscem zamieszkania podatnika, a dochodami uzyskanymi poza granicami jego kraju, jego przychody mogłyby zostać opodatkowane dwa razy. By unikać takich sytuacji, państwa zawierają obustronne umowy w celu regulacji należności podatkowych.

  

W przypadku Polski, podatek dochodowy od osób fizycznych jest oparty o zasadę rezydencji podatkowej, według której miejsce zamieszkania osoby fizycznej wiąże się z tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Na jego podstawie, osoba zamieszkała w Polsce cały podatek dochodowy od osób fizycznych uiszcza w Polsce, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się źródło przychodów.

  

Jeśli podatnika nie mieści się w kryteriach rezydencji podatkowej, kraj, w którym przyjdzie mu zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych zostaje ustalony według zasady źródła, czyli miejsca osiągania dochodu. Powstaje wówczas konstrukcja ograniczonego obowiązku podatkowego, którego podatnikami mogą być osoby, które nie mieszkają w Polsce, lecz osiągają na jej terenie dochody.

  

Ograniczony obowiązek podatku sprawia, że osoba która nie mieszka na terenie Polski podlega opodatkowaniu od dochodów, uzyskanych na jej obszarze, bez względu na to, gdzie wynagrodzenie jest jej wypłacone. Taka polityka fiskalna jest częścią przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu, dzięki czemu uiszczony w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych nie zostanie zapłacony drugi raz w państwie miejsca zamieszkania.

  

Płatnikom, zobowiązanym uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce, z pomocą przyjdzie program PIT. Zawiera on wszystkie najpopularniejsze deklaracje wraz z wymaganymi załącznikami i możliwymi ulgami. Rozliczenie PIT może być prostsze niż sądzisz!

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments