Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Po ślubie do fiskusa
http://sxc.hu/
Tax Care

Po ślubie do fiskusa

Jeśli w związku z zawarciem związku małżeńskiego podatnik przyjął nazwisko małżonka lub zmienił adres zamieszkania, powinien zgłosić takie zmiany danych osobowych w urzędzie skarbowym. Terminy oraz sposób uzupełnienia danych są zdeterminowane statusem ewidencyjnym podatnika.

Aktualizacja wraz z zeznaniem podatkowym

Nowożeńcy podlegający pod rejestr PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej, niezarejestrowani jako czynni podatnicy VAT czy niebędący płatnikami podatków lub składek ZUS nie muszą dokonywać zgłoszenia zmiany swoich danych. O zmianie miejsca zamieszkania mogą poinformować dopiero na etapie składania zeznania rocznego.  

Podatnicy mogą również, nie czekając na moment rocznego rozliczenia podatkowego, uaktualnić swoje dane (poinformować o zmianie osobistego rachunku bankowego, e-maila i numeru telefonu, a także o zmianie miejsca zamieszkania, o ile różnić się on będzie od adresu zameldowania) składając formularz ZAP-3 i to najlepiej kierując go do urzędu, który stał się właściwym po przeprowadzce. Wzór formularza określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, dostępny  jest on także na miejscu w urzędzie i na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Aktualizacja pozostałych danych osobowych, w tym np. nazwiska, odbywa się bez udziału podatnika – pozostałe informacje urzędy skarbowe pobierają z rejestru PESEL.

Posługujący się NIP mają tydzień

Jeśli to przedsiębiorca zmienił po ślubie nazwisko albo przeprowadził się, przez co zmieniło się jego miejsce zamieszkania lub zameldowania, aktualizacji swoich danych będzie mógł dokonać tylko za pośrednictwem zgłoszenia aktualizującego, które obowiązany jest złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w okresie 7 dni od dnia, w którym miała miejsce zmiana danych. Dotyczy to także podatników VAT, płatników podatków oraz składek ubezpieczeniowych, a zatem osób objętych rejestrem NIP.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uaktualnienia swoich danych dokonują przy pomocy tej ewidencji, dokładniej za pośrednictwem wniosku CEIDG-1. Wypełniony elektronicznie można wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Przesłanie przez Internet wiąże się niestety z koniecznością stawienia się w urzędzie miasta w celu podpisania formularza w obecności urzędnika. W urzędzie skarbowym natomiast poprzez druk NIP-7 o zmianie danych informują podatnicy VAT niepodlegający wpisowi do rejestru CEIDG oraz nieprowadzący działalności gospodarczej płatnicy podatków i składek.

Kara pieniężna za niewypełnienie obowiązku

Jeśli podatnik nie wypełni obowiązku zaktualizowania swoich danych po ślubie, fiskus będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną. W sytuacji braku dokonania zmiany wpisu do CEIDG, przedsiębiorca może zostać wezwany przez Ministra Gospodarki do jej dokonania w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod groźbą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca poda nieprawidłowe lub niepełne dane, grozi mu postępowanie karne skarbowe.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Zainteresuje cię także