Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Plan działań na rzecz wzmocnienia gospodarki UE
http://sxc.hu/

Plan działań na rzecz wzmocnienia gospodarki UE

UE wskazuje 12 priorytetowych działań, które usprawnią jednolity rynek z korzyścią dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat głównym elementem napędzającym wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w Unii była pogłębiająca się integracja gospodarcza między jej członkami.
Mimo to europejska gospodarka nie wykorzystuje jeszcze wszystkich możliwości, jakie wiążą się z otwartymi rynkami. Komisja zaproponowała 12 priorytetowych działań Englishfrançais , które pozwolą zwiększyć mobilność zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstw. Działania te mają usprawnić swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału na obszarze całej UE, tworząc w ten sposób sprzyjające warunki dla zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

 

Dzięki pogłębionej integracji w ramach jednolitego rynku krajom UE łatwiej będzie uporać się z bieżącymi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi i szybciej otrząsną się one ze skutków światowego kryzysu finansowego.

 

Priorytety te obejmują:

 

 • ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania poprzez umożliwienie funduszom kapitału podwyższonego ryzyka inwestowania we wszystkich krajach UE,
 • wprowadzenie zmian prawnych zapewniających uznawanie kwalifikacji zawodowych w całej UE - co ułatwi obywatelom podejmowanie pracy w innych państwach członkowskich,
 • stworzenie jednolitego patentu europejskiego w dziedzinie własności intelektualnej i wynalazków - co ograniczy koszty i zmniejszy obciążenie administracyjne przedsiębiorstw,
 • ustanowienie procedur pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych w innym kraju UE (również przez Internet),
 • wprowadzenie ogólnoeuropejskich norm dla sektora usług,
 • podniesienie jakości infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej poprzez strategiczne planowanie inwestycji,
 • przyjęcie ram prawnych umożliwiających wzajemne uznawanie metod elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania, co ułatwi internetową komunikację pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i organami administracji publicznej,
 • wspieranie przedsiębiorczości społecznej poprzez udostępnianie funduszy na inwestycje przedsiębiorstwom realizującym cele społeczne, etyczne lub związane z ochroną środowiska,
 • dostosowanie zasad opodatkowania energii, tak by możliwe było osiągnięcie przyjętych przez UE celów w zakresie klimatu i energii,
 • wzmocnienie przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju UEuproszczenie wytycznych w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i ograniczenie obciążeń administracyjnych - przede wszystkim z myślą o małych firmach,
 • ułatwienie małym firmom ubiegania się o zamówienia publiczne w innych krajach UE.

 

 

W oparciu o wymienione priorytety w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzone zostaną odpowiednie środki. Komisja przedstawiła już swoje propozycje w zakresie ogólnounijnego patentu oraz zmian w zasadach opodatkowania energii.

 

 

 

Komisja Europejska

www.ec.europa.eu

Loading Comments
Zainteresuje cię także