PKP CARGO ogranicza konkurencję
http://sxc.hu/

PKP CARGO ogranicza konkurencję

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przychylił się do decyzji Prezes UOKiK orzekając o nadużyciu pozycji rynkowej przez PKP CARGO. Jednocześnie potwierdził on wysokość nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary w wysokości 60 milionów złotych. PKP CARGO zachowuje jednocześnie możliwość złożenia apelacji od wyroku w Sądzie Apelacyjnym.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy postępowania UOKiK prowadzonego przeciwko PKP Cargo na wniosek jednego z konkurentów przedsiębiorstwa. Złożyła go 6 lipca 2006 roku, a następnie zmodyfikowała spółka CTL Logistics z Warszawy, największa prywatna firma logistyczna w kraju, działająca w obszarze transportu kolejowego. W lipcu 2009 roku Prezes Urzędu potwierdziła, że PKP Cargo wykorzystuje swoją przewagę i narzuca części kontrahentom uciążliwe warunki współpracy. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim wyroku potwierdził zasadność sformułowanych wówczas zarzutów, zwracając uwagę na celowość i umyślność podejmowanych przez spółkę działań, dotyczących szeregu podmiotów. Sąd podtrzymał również wysokość sankcji finansowej nałożonej na PKP Cargo, której wysokość uznana została za odpowiednią w stosunku do naruszenia przepisów.

Wniosek CTL Logistics

W złożonym do UOKiK wniosku, LTC Logistics zarzuca PKP Cargo, że wykorzystując swoją dominującą na rynku pozycję, Cargo stosowała działania monopolistyczne narzucając części swoich kontrahentów niedogodne warunki kooperacji. Zgodnie z zapisami „Zasad sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo S.A.” spółka „…wykluczyła możliwość współpracy w ramach umów wieloletnich i specjalnych z podmiotami uznanymi za swoich konkurentów w zakresie realizacji przewozów towarów, które konkurent sam przewozi…”. Spowodowało to, że wszystkie spółki zależne od CTL Logistics traktowane były przez PKP Cargo, jako konkurent, wskutek czego nie mogły one korzystać z przywilejów, upustów cenowych, przewidzianych umowami specjalnymi i wieloletnimi. W związku z tym przewoźnik kolejowy CTL Logistics zobowiązany był do współpracy na podstawie umów ogólnych, pozbawionych preferencji cenowych, lub też ograniczenia działalności, do przewozu niektórych tylko towarów, będących poza polem zainteresowania dominanta. Praktyka ta miała w rozumieniu wnioskodawcy eliminować rodzącą się konkurencję oraz eliminować możliwość liberalizacji rynku przewozów towarowych poprzez dowolność PKP Cargo w zakresie kształtowania wzajemnych stosunków z konkurentami.

Stanowisko PKP Cargo

Jedną z linii obrony stosowanych przez PKP Cargo podczas trwania postępowania wyjaśniającego UOKiK, była polemika przedsiębiorstwa z treścią definicji rynku kolejowego, zastosowanej przez wnioskodawcę oraz pozycji PKP Cargo. Zgodnie z przekazanym stanowiskiem przewoźnik uznał, że definicja rynku właściwego w sprawie jest błędna, ponieważ nie został on określony jako substytucyjny do transportu samochodowego i żeglugi śródlądowej oraz został zawężony. Spółka zwróciła uwagę na jego rozszerzenie o podmioty zagraniczne, mogące prowadzić w Polsce działalność w obszarze przewozu towarów. Zgodnie z tymi argumentami definicja rynku właściwego w sprawie jest błędna, a PKP Cargo nie posiada na nim pozycji, którą można by jasno określić mianem dominanta.

Spółka PKP Cargo twierdziła również, że stosowane przez nią działania regulowane wspomnianymi „Zasadami sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo S.A.” są uzasadnione, ponieważ wynikają one z nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez konkurentów będących jednocześnie jej klientami. Argumentacja ta zwracała uwagę na fakt przejmowania przez klientów spółki, stanowiących jednocześnie jej konkurencję, kontrahentów przedsiębiorstwa. Konkurenci PKP Cargo mieli wykorzystywać uzyskane z racji współpracy ze spółką informacje, by dostosowywać własne oferty dotyczące najbardziej opłacalnych przewozów całopociągowych tak, by były one bardziej atrakcyjne dla klientów przedsiębiorstwa. W ramach przykładu tego rodzaju działań, przedsiębiorstwo podało kazus nawiązania współpracy jego byłego klienta – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ze spółką wnioskodawcy CTL Rail Sp. z o.o. Zgodnie z tym, środki podejmowane przez spółkę są „działaniem obronnym przeciwko nieuczciwym praktykom dokonywanym wobec niej przez prywatnych przewoźników, próbą obrony swojej malejącej pozycji na rynku i działaniem mającym na uwadze interes gospodarczy spółki” twierdzi w przekazanym UOKiK piśmie PKP Cargo. Jednocześnie w decyzji wydanej przez UOKiK 7 lipca 2009 czytamy „W opinii PKP Cargo uznanie zarzucanej Spółce w niniejszym postępowaniu praktyki za ograniczającą konkurencję spowoduje, że Spółka:

- utraci instrument niezbędny do ochrony jej interesów handlowych i będzie na powrót finansować z własnych środków działalność konkurencyjnych przewoźników,
- będzie zmuszona ujawniać konkurencyjnym przewoźnikom warunki handlowe oferowane klientom,
- będzie zmuszona „odkryć” całą swoją politykę cenową, w tym przedstawiać oferty na usługi przewozowe konkurentom, którzy zamierzają startować w tych samych przetargach, co spowoduje lawinowe przejmowanie jej przewozów przez konkurentów”.

Z decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można się zgadzać lub nie... Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że jest to zdaje się najlepiej i najsprawniej funkcjonujący urząd w kraju.

 

Portal Skarbiec.Biz
Piotr Głowacki

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów