Pierwsze symptomy sezonowej poprawy na rynku pracy
http://sxc.hu/
BIEC

Pierwsze symptomy sezonowej poprawy na rynku pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oznacza to, iż w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać, o czym zadecyduje pozytywny wpływ czynników o charakterze sezonowym. Aktualnie pięć składowych wskaźnika wpływa na jego spadek a tym samym poprawę sytuacji na rynku pracy, zaś trzy składowe oddziałują w kierunku jego wzrostu, przy czym negatywny wpływ rosnącej liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy ma charakter wygasający. Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym nieznacznie spadła w ujęciu miesięcznym przyjmując w maju br. wartość 13,5%.

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym uległy poprawie w ostatnim miesiącu. Znajduje to odzwierciedlenie w mniej pesymistycznych opiniach nt. ogólnej sytuacji gospodarczej kraju oraz prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Wyniki badań IRG SGH oraz GUS wskazują na istotne ograniczenie skali redukcji zatrudnienia, choć ciągle przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcje pracowników, nad odsetkiem firm prognozujących ich wzrost. Prognozy przedsiębiorców na temat wielkości zatrudnienia są jednak mniej pesymistyczne niż te z ubiegłych miesięcy. Największych redukcji pracowników spodziewać się można w najbliższym czasie u producentów odzieży oraz producentów metali. Z kolei, wzrost zatrudnienia prognozują między innymi przedsiębiorstwa produkujące pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy z wyłączeniem motocykli, produkujące papier i wyroby z papieru czy produkujące wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

 

Do czynników w największym stopniu wpływających negatywnie na rynek pracy i działające w kierunku wzrostu wskaźnika zaliczyć należy malejącą liczbę ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. W maju br. w PUP-ach zarejestrowano o blisko 2,5 tys. mniej ofert pracy niż w kwietniu, co daje spadek w ujęciu relatywnym na poziomie ok. 4%. Zbliżone wnioski wynikają z badań Barometru Ofert Pracy, który rejestruje zmiany w ilości publikowanych w Internecie ofert pracy. Od dwóch miesięcy liczba ukazujących się tam ofert maleje. Jednocześnie wyraźnie widać sezonowe ożywienie wyrażające się znacznym wzrostem liczby wakatów na pracę tymczasową. O pozytywnych zmianach na rynku pracy świadczą z kolei dane nt. zmian w napływie ofert pracy w ujęciu rocznym. Od początku br. utrzymuje się bowiem pozytywna, choć podlegająca silnym zmianom tendencja do wzrostu liczby ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. W lutym br. (w porównaniu do lutego 2012) w PUP-ach zarejestrowano o 36% więcej ofert pracy, podczas gdy w maju br. (w porównaniu do maja 2012) wzrost ten wyniósł niespełna 3%. Wysoka zmienność kreacji nowych miejsc pracy świadczy o dużej niepewności, w jakiej funkcjonują polscy przedsiębiorcy.

W maju br. po raz kolejny odnotowano wzrost liczby osób wyrejestrowujących się z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia przy jednoczesnym spadku liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Wskazuje to na istotność innych metod poszukiwania zatrudnienia niż publiczne pośrednictwo pracy. Maj br. (obok marca br.) był drugim miesiącem, kiedy odnotowano wzrost wielkości odpływu z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. W maju br. w porównaniu do maja 2012 pracę znalazło o blisko 16 tys. osób więcej, co daje 18% wzrost w ujęciu rok do roku. W okresie styczeń – maj br. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pracę znajduje o średnio 11% bezrobotnych więcej.

Maj był również pierwszym miesiącem kiedy zmniejszyła się liczba osób napływających do bezrobocia i rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. W PUP-ach zarejestrowało się o 35 tys. osób mniej niż przed miesiącem, co dało zmianę relatywną w wysokości ok. 15%.

Zmienną, która do tej pory w największym stopniu odzwierciedlała negatywne oddziaływanie czynników o charakterze cyklicznym na sytuację na rynku pracy była liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Wielkość ta rosła nieprzerwanie od sierpnia 2011 (za wyjątkiem nieznacznej jednorazowej korekty w lutym 2012). Największy wzrost odnotowano w styczniu br., kiedy to w ujęciu miesięcznym zakłady pracy zwolniały najwięcej osób (wzrost o 12%). Ostatnio jednak tempo tzw. zwolnień grupowych uległo wyhamowywaniu a w maju br. w ogóle nie wzrosła liczba osób zwolnionych w tym trybie.

Spadek wielkości napływu do bezrobocia ogółem oraz wyhamowywanie tempa wzrostu liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy również odzwierciedlają pozytywne oddziaływanie czynników o charakterze sezonowym oraz rolę prac tymczasowych.

Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmalała. Z kolei, dane (za kwiecień br.) ukazują systematyczny niewielki (około 1%) wzrost agregatowej kwoty wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. 

Najnowsze dane wskazują również, iż w I kwartale br. odnotowano nieznaczny wzrost średniego tygodniowego czasu pracy, choć skala wzrostu była znacznie mniejsza od tej z IV kwartału 2012 roku. Wzrost średniego czasu pracy może odzwierciedlać dążenie przedsiębiorstw do poprawy konkurencyjności na rynku. Biorąc pod uwagę dane historyczne, istnieją jeszcze pewne rezerwy czasu pracy (do poziomu co najmniej 41 godzin) nim będzie można oczekiwać znaczącego i względnie trwałego wzrostu popytu na pracę. 


B I E C
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zapowiedź poprawy na rynku pracy