PFG- prawie robi wielką różnicę
http://sxc.hu/

PFG- prawie robi wielką różnicę

Nie tylko przedrostek „poza” odróżnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) od jego Pozabankowego odpowiednika, przed którym na stronach swojego serwisu internetowego ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Głównym zadaniem zarówno KNF, jak i BFG jest ochrona uczestników – szczególnie nieprofesjonalnych – rynku kapitałowego. Czy Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny wpisuje się w to założenie?

Misja, zadania, działalność BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołany został na mocy obowiązującej od 17 lutego 1995 r., specjalnej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późniejszymi zmianami). Fundusz, jako instytucja zarządzająca systemem gwarantowania depozytów, w sposób znaczący wpływa nie tylko na wzrost zaufania konsumentów do sektora bankowego, ale także na jego stabilność i bezpieczeństwo. BFG odpowiedzialny jest przy tym za udzielenie pomocy finansowej bankom – jedynie w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności- wsparcie procesów ich łączenia z silniejszymi jednostki bankowymi oraz opracowywanie różnorodnych, powstających na bazie zebranych przez Fundusz informacji, analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego. Jednak najważniejszym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest, w przypadku spełnienia przesłanek zgodnych z w/w ustawą, zwrot depozytów zgromadzonych na rachunkach bankowych. Systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są przy tym depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych, czyli mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę ich działalności. Chronione są więc depozyty w bankach o formie spółek akcyjnych, spółdzielczych oraz państwowych, przy czym ochronie podlega kwota depozytu (złotówkowego lub walutowego) nieprzekraczająca dla jednego deponenta równowartości 100.000 euro w złotych w jednym banku. Działalność Funduszu finansowana jest przy tym m. in. z obowiązkowych opłat rocznych odprowadzanych przez banki objęte systemem gwarantowania, dochodów z udzielnych przez niego pożyczek, dotacji z budżetu państwa, środków pozyskanych w ramach pomocy zagranicznej czy kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny

Podobnie jak BFG, Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny tworzy system ochrony depozytów złotowych  i walutowych osób fizycznych i prawnych, posiadających zdolność prawną jednostek organizacyjnych oraz szkolnych kas oszczędnościowych, jak i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych. Zgodnie z deklaracjami strony internetowej Pozabankowego Funduszu, obejmuje on gwarancją kwoty depozytów równoważne tym zabezpieczanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na tym jednak nie koniec analogii, ponieważ PFG również działa na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i stabilności podmiotów objętych systemem. Tak samo jak BFG deklaruje on poza tym wypełnianie zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej zagrożonym podmiotom objętych systemem, wspieraniem ich w procesie łączenia się z silniejszymi organizacjami oraz dokonywaniem na bazie zgromadzonych informacji, prognoz i analiz o podmiotach objętych systemem gwarantowania. Dodatkowo analogicznie do BFG działalność Funduszu Pozabankowego finansowana z obowiązkowych opłat rocznych oraz dochodów z udzielnych przez niego pożyczek. Zaskakująco dużo podobieństw prawda?

Gwarancja bez gwarancji

Niestety na tym kończą się podobieństwa między BFG, a PFG. Na swojej stronie internetowej Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny enigmatycznie oznajmia, że chroni instytucje objęte ochroną. W przeciwieństwie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie istnieje podstawa prawna, która określałaby dokładnie jakie to instytucje – informacji tej, w odróżnieniu od BFG, Fundusz nie podaje także na łamach swojego serwisu internetowego – dane te dostępne są jedynie pod numerem telefon wskazanym na stronie www. Dodatkowo nie doprecyzowano także trybu wypłaty gwarantowanych środków. W/w ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym nie obejmuje PFG swoim działaniem, więc w razie wystąpienia ewentualnych problemów pozostaje oczekiwać na informacje od Pozabankowego Funduszu dotyczącą miejsca i terminu wypłaty środków.

Na domiar złego przed Pozabankowym Funduszem Gwarancyjnym ostrzega sama Komisja Nadzoru Finansowego w zakładce „Ostrzeżenia publiczne” swojej domeny internetowej. Urząd KNF zidentyfikował PFG jako działający na rynku podmiot, który nie posiada wymaganych przepisami prawa zezwoleń - Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny: Gwarantowanie wypłat środków ulokowanych w podmiotach, które nie posiadają zezwolenia KNF. Co za tym idzie, jego funkcjonowanie nie powoduje wypełnienia zapisanego w misji organizacji wzrostu bezpieczeństwa i zaufania ze strony deponentów, a znacznie bardziej przyczynia się do wzrostu poziomu wątpliwości i zastrzeżeń. Czy Ty zaufałbyś więc gwarancji Pozabankowego Funduszu Gwarancyjnego?

 

Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
UKNF – rekordowa liczba decyzji o karach pieniężnych