Perspektywa stopniowego wzrostu bezrobocia
http://sxc.hu/
BIEC

Perspektywa stopniowego wzrostu bezrobocia

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Listopadowy wzrost wskaźnika był blisko dwukrotnie wyższy w stosunku do zmian z poprzednich miesięcy. Wynika to zarówno z niekorzystnego oddziaływania czynników o charakterze cyklicznym, jak i sezonowym. Gospodarka weszła obecnie w szczególnie niekorzystny okres słabnącego wzrostu oraz okresowego zmniejszenia aktywności niektórych działów gospodarki.

W październiku br. po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia wzrosła do 13%. Skala wzrostu stopy bezrobocia na poziomie 0,1 punktu procentowego utrzymuje się od trzech miesięcy, co w warunkach pogarszającej się sytuacji w gospodarkach naszego otoczenia należy uznać za wzrost umiarkowany.

Podobnie do sytuacji sprzed miesiąca, jedną ze zmiennych, która najsilniej oddziaływała na wzrost wartości wskaźnika był wzmożony napływ nowych bezrobotnych. Strumień napływu osób, które utraciły pracę i zarejestrowały się jako bezrobotne rośnie czwarty miesiąc z rzędu. Każdego miesiąca w PUP-ach rejestruje się o około 10 tys. bezrobotnych więcej niż miesiąc wcześniej (jedynie we wrześniu skala wzrostu była nieznacznie niższa). W ujęciu rok do roku w październiku br. w urzędach pracy zarejestrowało się o ok. 17% bezrobotnych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Drugą zmienną, która w równoważnym stopniu wpływała na wzrost wskaźnika była liczba nowych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Obejmuje ona głównie zwolnienia grupowe. W październiku odnotowano nasilenie zjawiska zwolnień grupowych w stosunku do miesięcy poprzednich. O 7% przybyło w ciągu ostatniego miesiąca bezrobotnych, którzy utracili pracę w wyniku takich zwolnień. Przed miesiącem wzrost ten wyniósł 4%.

Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy przekłada się również na wzrost liczby bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji. Przybywa bezrobotnych młodych, bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Mają oni najmniejszą przewagę konkurencyjną na rynku i najczęściej jako pierwsitracą zatrudnienie. Wzrost bezrobocia a w szczególności wzrost liczby nowych bezrobotnych powoduje zwiększenie agregatowej kwoty wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych, o czym informują najnowsze (wrzesień br.) dane GUS.

Pogorszająca się sytuacja w otoczeniu naszej gospodarki oraz nieco gorsze dane na temat sytuacji w kraju znajdują odzwierciedlenie w ocenach formułowanych przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat ogólnych tendencji w gospodarce. Ogólny klimat koniunktury oceniany jest negatywnie. Ponadto wzrosła nieznacznie przewaga odsetka przedsiębiorstw deklarujących zamiar ograniczenia wielkości zatrudnienia. Planowana jest dalsza redukcja etatów i dotyczy to wszystkich klas wielkości przedsiębiorstw.

Składowymi, które bezpośrednio przekładają się na wzrost bądź ograniczenie wielkości zatrudnienia są oferty pracy, trafiające do PUP-ów oraz liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisów bezrobotnych z tytułu znalezienia zatrudnienia. W przypadku pierwszej zmiennej odnotowano znaczący, bo blisko 10%, spadek liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. W PUP-ach zarejestrowano ponad 7 tys. ofert mniej niż we wrześniu. Tym niemniej, strumień napływu ofert zatrudnienia drugi miesiąc z rzędu znajduje się na poziomie ponad 20% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spadek napływu ofert pracy nie miał bezpośredniego przełożenia na liczbę bezrobotnych,którzy znaleźli pracę i wyrejestrowali się ze spisów bezrobotnych. Liczba osób, które zostały wyrejestrowane ze spisów bezrobotnych w efekcie ponownego zatrudnienia nieznacznie wzrosła. W październiku br. pracę znalazło 1,5 tys. bezrobotnych więcej niż przed miesiącem. Brak ścisłego związku pomiędzy napływem ofert pracy do PUP-ów a zmianami w liczbie bezrobotnych znajdujących zatrudnienie, świadczy o niskiej efektywności rejonowych urzędów pracy w znajdywaniu odpowiednich ofert pracy dla poszukujących zatrudnienia bezrobotnych oraz słabym zaspakajaniu potrzeb pracodawców. Zjawisko to może również świadczyć o niedopasowaniu podaży pracy do kształtującego się na nią popytu, czyli nasilaniu się zjawiska bezrobocia strukturalnego.

B I E C
www.biec.org


Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce najniższe od 6 lat. A dalej ma tylko spadać głęboko w dół