Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Pacjenci tracą na toczącym się konflikcie pomiędzy NFZ...
http://sxc.hu/

Pacjenci tracą na toczącym się konflikcie pomiędzy NFZ a lekarzami

Business Centre Club zaniepokojony bolesnym dla pacjentów konfliktem pomiędzy NFZ a lekarzami oraz lekarzami dentystami, apeluje o pilne przystąpienie stron do dalszych rozmów i zastąpienie negocjacji mediacją z udziałem profesjonalnego mediatora.

Forma protestu niezgodna z prawem

BCC nie odnosi się do zasadności samego protestu, lecz do jego formy, naruszającej regulacje zawarte w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stronom zaistniałego konfliktu przypominamy, że świadczenie zdrowotne powinno być udzielane pacjentowi z zachowaniem jego prawa do leków refundowanych ze środków publicznych. Właściwe wystawienie recepty przez lekarza lub lekarza dentystę oraz jej realizacja w aptece jest podstawowym elementem tego świadczenia.

Profesjonalny mediator rozwiąże konflikt?

Wprawdzie strony sporu reprezentują różne stanowiska, jesteśmy jednak przekonani, że łączy je wspólny interes, czyli dobro pacjenta i dbałość o jego prawa. Proponujemy zatem zastąpienie negocjacji mediacją z udziałem profesjonalnego mediatora.

Mediacje jako próba doprowadzenia do ugodowej satysfakcji stron sporu jest znana w historii już od 2000 lat. Najwyższy już czas, by również u nas została uznana za powszechnie praktykowaną formę rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza w sprawach tak ważnych i naglących.

Jedynym warunkiem przeprowadzenia mediacji jest wyrażenie przez wszystkie strony konfliktu dobrowolnej zgody na udział w niej. Mamy głęboką nadzieję, że strony wyrażą zainteresowanie taką formą rozwiązania zaistniałego sporu i zgodzą się na zaproszenie profesjonalnego mediatora. Proponujemy także, aby rozważyć włączenie się do rozmów Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Na przyszłość sugerujemy, by przy Rzeczniku Praw Obywatelskich powstał zespół ds. mediacji społecznej.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż w sporze MZ-NFZ-NIL-NRA-OZZL zapomniano o udziale organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.

Złamano Konstytucję?

W podjętej próbie rozwiązania problemu umów na wypisywanie recept na leki refundowane nadużyto naszym zdaniem uprawnień korporacyjnych w reprezentowaniu interesów jednego środowiska i naruszono istotny interes pacjentów. Przywołujemy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla ich ochrony".

W zaistniałej sytuacji oczekujemy również podjęcia zdecydowanych działań ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Źródło: BCC

Loading Comments