Opodatkowanie noclegu dla pracowników mobilnych
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Opodatkowanie noclegu dla pracowników mobilnych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 20 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Po 548/14 spółka zatrudnia na podstawie umów o pracę pracowników, z których część wykonuje swoje obowiązki mobilnie, przemieszczając się na przydzielonym każdemu z pracowników obszarze. Pracownicy ci nie wykonują typowych podróży służbowych, a wykonują pracę na obszarze, który został im przydzielony w ramach umowy o pracę.

Spółka nie wypłaca pracownikom diet oraz innych należności przysługujących, zgodnie z Kodeksem pracy, z tytułu odbywania podróży służbowych. Zarazem jednak pracownicy – w trakcie wykonywania pracy na przydzielonym im obszarze - są zmuszeni do nocowania poza miejscem zamieszkania, gdy zajdzie taka potrzeba. Spółka chciała wiedzieć, czy ma opodatkować jako przychód pracownika wartości noclegu.

Zdaniem spółki wartości finansowanego przez nią noclegu, z którego będzie korzystać pracownik w związku z koniecznością nocowania poza miejscem swego zamieszkania w celu prawidłowego wykonania czynności służbowych, nie należy traktować jako nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zdaniem spółki, nie powinna ona odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek.

Stanowisko fiskusa

Dyrektor izby skarbowej, wydający interpretację podatkową w imieniu ministra finansów, uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy uznał, że przychodami jest każda forma przysporzenia majątkowego, zarówno pieniężna, jak i niepieniężna, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne powodujące u podatnika powstanie przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy, jak również wartość otrzymanych świadczeń nieodpłatnych.

W przypadku, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty diet z jej tytułu. Zatem zwrot kosztów noclegu stanowi wówczas świadczenie ze strony pracodawcy na rzecz pracownika, które nie korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu zwolnione od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika.

Co orzekł sąd?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił interpretację. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.


Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. Do takich kosztów należą także wydatki związane z zapewnieniem noclegu w miejscu wykonywania pracy zgodnie z zapisami umowy o pracę, oddalonym od siedziby pracodawcy, a jednocześnie znajdującym się poza miejscem zamieszkania pracownika.

W ocenie sądu w omawianej sprawie ze względu na zapisy umowy o pracę i powierzenie pracownikowi obowiązków na określonym w umowie obszarze działalności firmy – poza miejscem zamieszkania pracownika – nie można przyjąć, że po stronie pracownika powstanie przychód w postaci wartości noclegu. Zatem zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie powinno traktować się jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracownik w hotelu śpi, bo musi, więc podatku nie płaci