Obrót z rolnikiem na ryczałcie: to nabywca wystawi...
http://sxc.hu/
Tax Care

Obrót z rolnikiem na ryczałcie: to nabywca wystawi fakturę sprzedaży

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rolnikiem ryczałtowym przepisy ustawy o VAT określają rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, który korzystaj z przedmiotowego zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 (z wyłączeniem rolników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych). Tej szczególnej grupie podatników przysługuje także zryczałtowany zwrot VAT-u z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Co jednak ważne, za wystawienie stanowiącej podstawę do wyliczenia zwrotu faktury odpowiada nie rolnik, a przedsiębiorca nabywający od rolnika produkty lub usługi.

To kupujący potwierdza sprzedaż

W przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy rolnikiem ryczałtowym a czynnym podatnikiem VAT, do wystawienia faktury obowiązany jest nabywca towaru bądź usługi, tj. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Nabywając produkty lub usługi rolne od rolnika ryczałtowego sporządza on fakturę dokumentującą to nabycie i to w dwóch egzemplarzach – kopię zachowuje dla siebie, oryginał zaś przekazać musi sprzedawcy. Co więcej, to przedsiębiorca dokonujący zakupu u rolnika ryczałtowanego rozlicza i wypłaca rolnikowi kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, choć nie ma tu miejsca finansowanie rolnika przez przedsiębiorcę. Kwota zwrotu stanowi bowiem u nabywcy podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Elementy faktury RR

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego powinna być oznaczona jako „Faktura RR”. Ze względu na fakt, iż to na nabywcy ciąży obowiązek wypłaty rolnikowi wartości zryczałtowanego zwrotu VAT-u, w fakturze RR powinno znaleźć się odrobinę więcej informacji niż zwykle. Powinna ona zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (co stanowi różnicę pomiędzy fakturami VAT RR a zwykłymi fakturami VAT, które nie muszą obecnie zawierać podpisów wystawcy i odbiorcy).

 

Warto również zaznaczyć, że w fakturze RR nie może zabraknąć oświadczenia dostawcy produktów rolnych, potwierdzającego jego status. Chodzi tu o zdanie: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług".Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy sprzedawcę można zmusić do poprawienia faktury?