Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Nowe przepisy: zasady nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi...
KS
http://sxc.hu/

Nowe przepisy: zasady nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne

Podziel się tym artykułem:   

Z dniem 4 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając istotne zmiany zasad nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani też wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych spowodowała, że utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga już uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Aktualnie towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o utworzeniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.

Do dnia 3 grudnia 2011 roku utworzenie bowiem przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych każdego funduszu inwestycyjnego, wymagało uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz zmiana depozytariusza po nowelizacji

W wyniku nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wyjątek zachodzi w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu, w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymagając wówczas uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa powyżej, wymaga również zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów ustawy o ofercie publicznej.

Wedle nowelizacji, zmiana statutu funduszu w powyższym zakresie, wymaga zgody zgromadzenia inwestorów, zaś uchwała zostaje podjęta, jeżeli za dokonaniem zmiany statutu oddali głosy uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

Ponadto w wyniku nowelizacji zmiana depozytariusza w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym, nie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Cele nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Nowelizacja spowodowała uproszczenie zasad tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Celem zmian jest przyczynienie się do znacznego skrócenia i uproszczenia procedury tworzenia wzmiankowanych funduszy, co jest korzystne dla inwestorów, na potrzeby których takie fundusze są tworzone. Nowelizacja może pozytywnie wpłynąć na tworzenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych przez kapitał zagraniczny na terenie Polski.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

logo_kancelaria_150

Podziel się tym artykułem: