Nowe zasady przetargów publicznych
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Nowe zasady przetargów publicznych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych po 20 lutego 2013 r. Do przetargów wszczętych wcześniej nadal stosujemy poprzednie regulacje.

Prawo żądania wykazu wszystkich zamówień

Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wprowadziła możliwość weryfikacji przez zamawiającego warunków udziału wykonawcy w postępowaniu. W postępowaniach, których przedmiot zamówienia stanowią usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Ocena ta może dotyczyć rzetelności, doświadczenia oraz kwalifikacji wykonawcy.

Dzięki wprowadzonej zmianie zamawiający będzie miał możliwość szerszej, niż dotychczas (tj. na podstawie referencji poprzednich zamawiających) weryfikacji wykonawcy.

Znowelizowane przepisy umożliwiają zamawiającym żądanie wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierającego m.in. informacje na temat wszystkich zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, bądź zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Nowe możliwości wykluczenia

W celu zwiększenia szans małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, nowe przepisy wprowadziły obowiązek wykluczania z postępowań przetargowych wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.

W świetle nowych przepisów niedopuszczalna jest sytuacja, w której wykonawca należąc do tej samej grupy kapitałowej, złoży odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu. Wyjątkiem od powyższego zakazu jest wykazanie przez takiego wykonawcę, że istniejące powiązania nie prowadzą do naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

W postępowaniach wszczętych po 20 lutego 2013 r., zamawiający zobowiązany będzie wymagać od wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca, który nie złoży listy, będzie podlegał wykluczeniu z przetargu.

Większy udział małych i średnich firm

Nowelizacja przepisów regulujących zamówienia publiczne wprowadziła także możliwość zobligowania wykonawcy – koncesjonariusza robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo. Mocą nowych regulacji zamawiający może zobowiązać wykonawcę, by zamówienie w co najmniej 30% jego wartości, zostało wykonane przez inne – z reguły mniejsze – firmy.

Zmiana przepisów powinna przyczynić się do zwiększenia szans małych i średnich przedsiębiorstw na udział w realizacji zamówień, a także do wzrostu konkurencji na rynku.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Łatwiejszy dostęp firm z sektora MSP do zamówień publicznych