Nowe spojrzenie na umowę o unikaniu podwójnego...
http://sxc.hu/
Business Centre Club

Nowe spojrzenie na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luxemburgiem

Na to pytanie nie ma można dostarczyć jednoznacznej odpowiedzi i należy skrupulatnie przeanalizować w/w konwencję w kontekście polskiego jak i też luxemburskiego porządku prawnego by spróbować odpowiedzieć na to pytanie.

Podpisany 7 czerwca 2012 roku protokół zmieniający w/w konwencje wprowadził do niej szereg istotnych zmian. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania w Polsce pozostanie metoda wyłączenia z progresją(dochód ze źródeł przychodu umiejscowionych za granicą jest zwolniony z opodatkowania w państwie rezydencji, jednakże państwo rezydencji zastrzega sobie możliwość uwzględnienia tychże dochodów przy obliczaniu stawki podatkowej), natomiast w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów - m.in. dywidend, odsetek i należności licencyjnych, uzyskiwanych przez polskich rezydentów w Luksemburgu - zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego (od podatku naliczonego w Polsce podatnik potrąca podatek zapłacony za granicą).

W języku konwencji, w art. 24 ust 1 a metoda wyłączenia z progresją została wyrażona w sformułowaniu mówiącym o tym że przy obliczaniu podatku od pozostałego majątku(tzn. innego niż ten umiejscowiony w Luxemburgu) Rzeczypospolita Polska przy naliczaniu stawki podatku uwzględni dochód uzyskany w Luxemburgu. Oznacza to iż osoba która ma majątek który może zostać opodatkowany w Luxemburgu zgodnie z postanowieniami konwencji to w takiej sytuacji Rzeczypospolita Polska zrzeka się ze swej jurysdykcji podatkowej wobec niego. Dotyczy to także sytuacji gdyby taki majątek(umiejscowiony w Luxemburgu) przynosił dochód zarówno w Luxemburgu jak i w Polsce, lecz zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Luxemburgu. Literalna interpretacja tego zapisu konwencji prowadziłaby do konkluzji iż nawet działanie które przyniosło znaczący dochód w Polsce i minimalny w Luxemburgu prowadziłoby do opodatkowania wyłącznie w Luxemburgu gdyby takich dochód mógł być tam opodatkowany na zasadach tejże konwencji. Jednak tak daleko idąca interpretacja mogłaby być uznana nawet za omijanie prawa na zasadach k.c.

Istotną zmianą jest także wprowadzenie nowych stawek należności licencyjnych, gdzie stawka podatku u źródła została obniżona z 10 do 5 %. Co do zasady należności licencyjne powstające w jednym umawiającym się państwie w sytuacji gdy osoba uprawniona do otrzymania tych należności ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w państwie siedziby bądź miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania należności. Jednakże po wprowadzonych zmianach istnieje także opcja jednoczesnego opodatkowania także w Państwie w którym w takiej sytuacji należności powstały jednakże w wysokości nie większej niż 5 %. Pomimo faktu iż w obu przypadkach użyto słowa może, sugerującego fakultatywność nałożenia podatku, to w praktyce takich dochód zostanie opodatkowany w odpowiedniej wysokości wynikającej z przepisów prawa RP czy Luxemburga(zależnie gdzie dochód powstanie) oraz w wysokości do 5% w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania takiej należności.

Istotne zmiany dotyczyły także wprowadzenia tzw. Klauzuli nieruchomościowej oraz wprowadzenia standardów wymiany informacji podatkowej zgodnie z OECD, lecz analiza tych zmian nie będzie przedmiotem niniejszego artykułu.


Piotr Pieńkowski
Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" Sp. k. 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także