Nowe regulacje dotyczące wypadków przy pracy
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe regulacje dotyczące wypadków przy pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, niebędącym pracownikami, które uległy wypadkowi przy pracy, przysługuje odszkodowanie lub inne świadczenie rekompensujące uszczerbek na zdrowiu.

Kogo zawiadomić o wypadku?

Poszkodowani muszą zawiadomić o wypadku odpowiednie podmioty następująco:

 • osoby pobierające stypendium sportowe – zawiadamiają wypłacający je podmiot;
 • osoby wykonujące pracę zarobkową w okresie pozbawienia wolności – zawiadamiają zatrudniającego ich;
 • posłowie i senatorowie – zawiadamiają odpowiednio Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu;
 • osoby odbywające szkolenia, staż itp. i pobierające z tego tytułu stypendium – zawiadamiają pracodawcę, u którego odbywają takie szkolenie lub staż;
 • członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, wykonujący na ich rzecz pracę – zawiadamiają właściwą spółdzielnię;
 • osoby świadczące pracę na podstawie umowy: agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług – zawiadamiają podmiot, na którego rzecz wykonują tę pracę;
 • współpracownicy osób świadczących pracę na podstawie umowy: agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług – zawiadamiają te osoby;
 • duchowni – zawiadamiają właściwą zwierzchnią instytucję diecezjalną lub zakonną;
 • osoby odbywające służbę zastępczą – zawiadamiają pracodawcę, u którego odbywają tę służbę;
 • słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierający stypendium – zawiadamiają tę placówkę;
 • osoby świadczące pracę na podstawie umowy: agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług lub o dzieło, jeśli praca w ramach tej umowy jest wykonywana na rzecz pracodawcy, zatrudniającego ich na umowę o pracę – zawiadamiają podmiot, z którym zawarły umowę;
 • funkcjonariusze celni – zawiadamiają właściwy podmiot, w którym pełnią służbę.

Podmioty te mają następnie obowiązek powiadomić pisemnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Przedstawiciel ZUS może uczestniczyć w tym postępowaniu.

Natomiast osoby:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (lub współpracujące przy jej prowadzeniu) oraz wykonujące pracę na podstawie umowy uaktywniającej (nianie) o wypadku przy pracy powinny zawiadomić bezpośrednio właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

Co dołączyć do karty wypadku?

W terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku właściwe podmioty sporządzają (na odpowiednim formularzu) kartę wypadku. Jej formularz pozostał w zasadzie niezmieniony, ale według nowych regulacji należy do niej dołączyć:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji od świadków wypadku (już się ich nie przesłuchuje) oraz inne dokumenty (np. z oględzin miejsca wypadku),
 • inne dowody dotyczące wypadku, niezbędne do ustalenia jego okoliczności i przyczyn,
 • uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie – zgłoszone przez poszkodowanego lub jego rodzinę.

Kartę wypadku należy sporządzić w 3 egzemplarzach (dla poszkodowanego, właściwego podmiotu i ZUS).

Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
60 proc. studentów dorabia po zajęciach. Większość pracuje na umowę-zlecenia