Nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do 1 maja br. najpierw pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca musiał ubiegać się o zezwolenie na pracę dla niego, a następnie cudzoziemiec występował o zezwolenie na pobyt w Polsce. Nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., której większość przepisów weszła w życie 1 maja br. wprowadziła jedno zezwolenie zarówno na pracę, jak i na pobyt czasowy w ramach tej samej procedury.

Nowe przepisy wydłużyły z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Cudzoziemcy mogą teraz starać się o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Przesłanki udzielenia zgody na pobyt czasowy i pracę

Aby uzyskać zgodę na pobyt czasowy oraz zatrudnienie cudzoziemiec musi spełnić kilka warunków. Powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski. Dodatkowo należy posiadać stabilne i regularne dochody, które wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania siebie i rodziny. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać na terenie Polski miejsce zamieszkania, a pracodawca nie ma możliwości znalezienia pracownika na lokalnym rynku pracy. Wreszcie wysokość wynagrodzenia cudzoziemca na podstawie pisemnej umowy w Polsce nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy porównywalnego rodzaju pracę lub na porównywalnym stanowisku.

Co istotne, uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę nie zwalnia go od spełniania wymogów przy wykonywaniu zawodów regulowanych, jakie wynikają z przepisów określających ich wykonywanie.

Jeżeli nastąpi zmiana siedziby, nazwy albo formy prawnej pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemca, nie jest konieczna zmiana lub wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec musi natomiast powiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Pozostałe zmiany

Nowa ustawa o cudzoziemcach reguluje także między innymi wymogi dotyczące wykonywania pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Takie zezwolenie jest wydawane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Nowe przepisy upraszczają także kwestię udzielania zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nastąpiła też zmiana przepisów regulujących zezwolenia na pobyt stały cudzoziemca. Dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie się zastąpiono zezwoleniem na pobyt stały.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polscy pracodawcy będą zmuszeni do zatrudniania cudzoziemców?