Nowe obowiązki organów podatkowych
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe obowiązki organów podatkowych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uchwalone przez Sejm 26 lipca br. zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeksie karnym skarbowym i prawie celnym mają związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11), w którym orzekł on o niezgodności z konstytucją art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  – Ordynacja podatkowa.

Podatnik musi znać swoją sytuację prawną

We wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, że brak powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, gdy podatnik nie wiedział o wszczęciu takiego postępowania i mógł przyjąć, że zobowiązanie podatkowe się przedawniło jest naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Jak jest obecnie?

Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jedną z przyczyn zawieszenia biegu tego terminu jest wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Skutek ten następuje z mocy prawa z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia w sprawie o którym podatnik nie jest informowany. W związku z tym – według obecnie obowiązujących przepisów – nie wie on o zawieszeniu biegu przedawnienia. Powstaje wówczas stan niepewności co do sytuacji prawnej podatnika, który nie wie, czy jego zobowiązanie podatkowe wygasło. O tym, że toczy się przeciwko niemu postępowanie karne skarbowe, podatnik dowiaduje się dopiero z chwilą wydania postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów, co może być bardzo rozciągnięte w czasie.  Może też w ogóle się o tym nie dowiedzieć, jeśli postępowanie zakończy się na etapie „w sprawie", co następuje, gdy nie ma uzasadnionego podejrzenia, że przestępstwo popełniła konkretna osoba. 

Co się zmieni?

Od dnia wejścia w życie zmian w Ordynacji podatkowej, kodeksie karnym skarbowym i prawie celnym organy podatkowe i celne będą miały obowiązek zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed  upływem tego terminu (zmiany w Ordynacji podatkowej i Prawie celnym). Ponadto, organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne (wykroczeniowe) będą musiały poinformować organy podatkowe (celne) o prowadzonym przez siebie postępowaniu (zmiany w kodeksie karnym skarbowym).

Nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, że jeżeli w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – to zobowiązanie, mimo wszczęcia postępowania karnego, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, uległo przedawnieniu. Jeżeli zaś nie upłynęło 5 lat, lecz np. 3 lata, to organ podatkowy będzie miał jeszcze 2 lata od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy na poinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.

Senat wniósł poprawkę doprecyzowującą do jednego z przepisów omawianej nowelizacji. Sejm odniesie się do niej po wakacjach sejmowych.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czerwona kartka dla Skarbówki