Nowe obowiązki organizacji pożytku publicznego
http://sxc.hu/

Nowe obowiązki organizacji pożytku publicznego

Od 2012 r. organizacje pożytku publicznego (OPP) – oprócz sprawozdań finansowych – będą musiały sporządzać szczegółowe roczne sprawozdania merytoryczne (według ustalonego wzoru), zawierające informacje o ich działalności oraz o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Roczne sprawozdania merytoryczne OPP przekażą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Co wpisać w sprawozdaniu?

Muszą się w nim znaleźć dane identyfikujące OPP – jej nazwa i adres siedziby, daty rejestracji oraz uzyskania statusu OPP, numery KRS i REGON, informacje na temat członków jej organów.

W sprawozdaniu określa się też cele statutowe oraz charakter prowadzonej działalności pożytku publicznego – główne działania i ich zasięg terytorialny oraz wykaz placówek prowadzonych przez OPP (domy pomocy społecznej, centra integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, itp.). Ponadto należy w nim zamieścić informacje dotyczące liczby odbiorców działań OPP (z podziałem na osoby fizyczne i prawne) oraz nieodpłatnej i odpłatnej działalności OPP, w tym działalności gospodarczej (wskazując kody PKD).

Dane o przychodach i kosztach OPP

OPP mają obowiązek podać kwoty przychodów ze swojej odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a także z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej oraz przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Muszą też poinformować, ile pieniędzy dostały ze źródeł publicznych (ze środków europejskich i budżetu państwa), a ile z prywatnych (ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych itp.). Osobno należy wymienić działania finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku oraz kwoty wydane na każde z tych działań.

Oprócz tego OPP podają wysokość poniesionych kosztów, m.in. na prowadzenie działalności statutowej, administracyjnych oraz na kampanie reklamowe i informacyjne, a także informacje o korzystaniu z uprawnień (zwolnienia podatkowe i inne), o działalności zleconej przez administrację publiczną oraz o realizowanych przez nie zamówieniach publicznych.

Informacje o personelu OPP

Kontrowersje wzbudza część sprawozdania dotycząca zakresu danych dotyczących pracowników OPP. Należy podać liczbę osób zatrudnionych w OPP na podstawie umowy cywilnoprawnej, łączną wysokość ich wynagrodzenia, wysokość przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia członków organu zarządzającego, innych organów OPP i pozostałych pracowników. Trzeba wpisać również, ilu jest członków OPP i ilu wolontariuszy wykonywało pracę na jej rzecz.

Sprawozdania należy umieścić do publicznej wiadomości w Internecie. Ma to umożliwić kontrolowanie sposobu, w jaki OPP wypełniają swoje zadania statutowe. Od oceny tych działań będą zależeć decyzje podatników w sprawie przekazania 1% podatku.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

logo-kancelaria-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 94 głosów
48%

przez telefon

45 głosów
47%

z komputera

44 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także