Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nowe limity podatkowe w 2012 roku
http://sxc.hu/

Nowe limity podatkowe w 2012 roku

Limity podatkowe odgrywają w polskim systemie podatkowym bardzo istotną rolę. To od nich zależy jaką formę rozliczenia można zastosować, co w konsekwencji skutkuje sposobem prowadzenia ewidencji w celach rozliczeniowych, jak również wysokością samego zobowiązania podatkowego. Warto zatem pamiętać, że od 1 stycznia obowiązują nowe, wyższe kwoty limitów.

Limity podatkowe to niezwykle ważne wartości graniczne pozwalające na zastosowanie niektórych ułatwień w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Najczęściej limity te stosuje się w przypadku określania wartości przychodów powodujących obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, umożliwiających opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności, a także nadających status małego podatnika jak również prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu.

Kwoty te podawane są najczęściej w euro, co wynika z faktu harmonizacji niektórych polskich regulacji z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Podatnik powinien jednakże pamiętać, że wartości te należy przeliczyć na walutę polską według stosownego kursu walutowego.

Przeliczenie wg kursu 1 € = 4,4112 zł lub 4,4370 zł

W celu przeliczenia wartości określonych limitów podatkowych stosowany jest średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący albo:
- na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy albo
- w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy albo
- na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Ze względu na fakt, że w ubiegłym roku 1 października przypadał na dzień wolny od pracy, nie został ogłoszony kurs waluty. Dlatego też zastosowanie do obliczania limitów liczonych według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września i 1 października należy wykorzystać kurs z dnia 30 września, który wynosił 4,4112 zł. Kurs ogłoszony przez NBP na dzień 3 października 2011 roku wyniósł natomiast 4,4370 złotych.

Obowiązek prowadzenia pełniej księgowości

Kwota przychodów za poprzedni rok podatkowy, która obliguje podatnika do prowadzenia pełnej księgowości została ustalona na 1,2 mln euro, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 2 ust. 1 pkt 2ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że w przypadku gdy wartość przychodów uzyskanych w minionym roku podatkowym przekroczy równowartość tej kwoty w przeliczeniu według kursu NBP na dzień 30 września poprzedniego roku, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzenie uproszczonej ewidencji jest bowiem dozwolone tylko do wysokości przychodów nie przekraczającej kwoty 5 293 440 zł (1,2 mln x 4,4112 zł).

Opodatkowanie dochodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku możliwość zastosowania wybranej formy opodatkowania uwarunkowana jest wartością przychodów nie przekraczającej równowartości 150 000 euro, czyli 661 680 zł przeliczając według średniego kursu NBP tym razem obowiązującego w dniu 1 października 2011 roku. Ograniczenie to obowiązuje zarówno w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, jak również w formie spółki, kiedy to omawianą kwotę stanowi suma przychodów wszystkich wspólników.

Ryczałt kwartalny tylko do sumy 110 280 zł

Analizując zagadnienia związane z limitem warunkującym możliwość skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego w celu dokonywania rozliczeń podatkowych, nie sposób pominąć możliwość kwartalnego regulowania zobowiązań z tytułu uzyskanych dochodów. Podatnik powinien pamiętać, że z prawa do kwartalnego opłacania ryczałtu można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 25 000 euro.

Oznacza to, że kwartalne rozliczenie ryczałtu przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku przychodów, których wartość nie przekroczyła kwoty 110 280 zł. Ponadto, warto podkreślić, że osoby, które zdecydowały się na tę formę rozliczeń z fiskusem, zobowiązane są do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o swoim wyborze do dnia 20 stycznia.

Status „małego podatnika” do kwoty 5 324 000

Kolejnym bardzo istotnym limitem umożliwiającym stosowanie uproszczonej formy rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego, jest wartość pozwalająca na legitymowanie
się statutem tzw. małego podatnika. Pozwala to na skorzystanie z wielu przywilejów, między innymi na kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także na zastosowanie jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych.

W myśl ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług za małego podatnika uznaje się przedsiębiorcę, u którego wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Przelicznie dokonuje się według kursu obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, czyli na dzień 3 października 2011 roku. Oznacza to, ze w 2012 roku wartość graniczna wynosi 5 324 000 zł.

Limit jednorazowej amortyzacji do 222 000 zł

Jednym ze wspomnianych już przywilejów przewidzianych dla przedsiębiorców posiadających status małego podatnika jest możliwość jednorazowego odpisu amortyzującego wartość środków trwałych. Warto jednakże zaznaczyć, że z tego uproszczenia mogą skorzystać również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. I w tym przypadku wartość jednorazowego odpisu podlega limitowaniu. Obecnie kwota graniczna wynosi równowartość 50 000 euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi 222 000 zł.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także