Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kary za nieprzestrzeganie unormowań dotyczących odpadów mają na celu zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie ludzi.

Decyzja o wymierzeniu kary

Decyzję o administracyjnej karze pieniężnej podejmuje właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, określając w niej rodzaj niedozwolonego działania oraz wysokość kary. Karę w ustalonej wysokości należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – na rachunek bankowy właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatecznie wpływy z takich kar zasilają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość kar

Niedozwolone działanie

Wysokość kary

Zmiana kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na inne przez ich rozcieńczanie, mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami czy materiałami – w celu obniżenia stężenia substancji niebezpiecznych tak, aby ich poziom odpowiadał przewidzianym normom.

Od 1.000 do 1.000.000 złotych

Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów albo odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji niebezpiecznych – jeżeli ich zmieszanie nie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów oraz w wyniku takich działań nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Zbieranie poza miejscem ich wytwarzania:

  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
  • komunalnych osadów ściekowych,
  • zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odpadów zielonych.

Zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Prowadzenie działalności polegającej na gospodarowaniu niektórymi odpadami bez odpowiedniego wpisu do rejestru.

Zrzuty olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.

Rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą, z innymi substancjami lub przedmiotami – w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Wydobywanie odpadów ze składowiska niezgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska, a w przypadku braku takiej instrukcji – bez uzyskania zgody na ich wydobycie.

Transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru.

Od 2.000 do 10.000 złotych

Niezłożenie rocznych sprawozdań:

  • o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami przez zobowiązane do tego podmioty.

500 złotych

Nieprzekazanie rocznych sprawozdań w terminie określonym w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za ich niezłożenie.

2.000 złotych

(można ją wymierzać wielokrotnie, ale w jednym roku maksymalnie do wysokości 8.500 złotych)Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Chcesz być kierowcą Ubera? Nie musisz płacić 1100 zł miesięcznie ZUS!