Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

Kary za nieprzestrzeganie unormowań dotyczących odpadów mają na celu zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie ludzi.

Decyzja o wymierzeniu kary

Decyzję o administracyjnej karze pieniężnej podejmuje właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, określając w niej rodzaj niedozwolonego działania oraz wysokość kary. Karę w ustalonej wysokości należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – na rachunek bankowy właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatecznie wpływy z takich kar zasilają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość kar

Niedozwolone działanie

Wysokość kary

Zmiana kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na inne przez ich rozcieńczanie, mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami czy materiałami – w celu obniżenia stężenia substancji niebezpiecznych tak, aby ich poziom odpowiadał przewidzianym normom.

Od 1.000 do 1.000.000 złotych

Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów albo odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji niebezpiecznych – jeżeli ich zmieszanie nie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów oraz w wyniku takich działań nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Zbieranie poza miejscem ich wytwarzania:

  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
  • komunalnych osadów ściekowych,
  • zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odpadów zielonych.

Zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Prowadzenie działalności polegającej na gospodarowaniu niektórymi odpadami bez odpowiedniego wpisu do rejestru.

Zrzuty olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.

Rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą, z innymi substancjami lub przedmiotami – w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Wydobywanie odpadów ze składowiska niezgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska, a w przypadku braku takiej instrukcji – bez uzyskania zgody na ich wydobycie.

Transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru.

Od 2.000 do 10.000 złotych

Niezłożenie rocznych sprawozdań:

  • o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami przez zobowiązane do tego podmioty.

500 złotych

Nieprzekazanie rocznych sprawozdań w terminie określonym w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za ich niezłożenie.

2.000 złotych

(można ją wymierzać wielokrotnie, ale w jednym roku maksymalnie do wysokości 8.500 złotych)Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Zainteresuje cię także