Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

NIP potrzebny do końca roku
http://sxc.hu/

NIP potrzebny do końca roku

Od 1 września 2011 roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT, identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Jednak NIP dla osób fizycznych w pełni zostanie zniesiony dopiero od 1 stycznia 2012 roku.

Przepisy przejściowe a NIP-3

Ustawodawca postanowił w art. 68 tzw. ustawy nowelizacyjnej (ustawa z 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw ), że w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku osobom figurującym w rejestrze PESEL będzie nadawany NIP. Tym samym będą one zobligowane do powiadomienia organów podatkowych w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (m. in. nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości). Aby dokonać aktualizacji danych, należy wypełnić formularz NIP-3 i dostarczyć go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

>>>Pobierz aktywny formularz NIP-3 od Podatnik.info<<<

Na dokonanie aktualizacji mamy 30 dni od momentu nastąpienia zmiany danych. W przypadku niedopilnowania tego obowiązku, organ podatkowy może ukarać nas grzywną w maksymalnej wysokości 2772 złotych.

Rewolucja w nowym roku

Jak wynika z art. 67 ustawy nowelizacyjnej, od 1 stycznia 2012 roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT, jedynym identyfikatorem podatkowym będzie PESEL, a NIP zostanie dla nich całkowicie zniesiony. Natomiast już w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku, organ podatkowy nie może żądać od wyżej wymienionych osób fizycznych podawania NIP-u – zgodnie z art. 69 ustawy nowelizacyjnej. Nawet w przypadku, kiedy w formularzu podatkowym znajduje się taka rubryka (art. 74 ustawy nowelizacyjnej).

Automatyczna aktualizacja danych

Od 1 stycznia 2012 roku podatnik posługujący się PESEL-em jako identyfikatorem podatkowym, nie będzie musiał osobiście zgłaszać zmiany danych osobowych, takich jak np.: nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości. Naczelnik urzędu skarbowego sam zaktualizuje dane zaraz po ich otrzymaniu z Powszechnego Elektronicznego System Ewidencji Ludności. Pełna lista informacji, jakie są zawarte w tej bazie, jest dostępna TUTAJ.

Wyjątek stanowi przypadek, gdy adres zameldowania osoby fizycznej jest inny niż adres zamieszkania lub zmienił się jej numer rachunku bankowego. Takie informacje nie są niestety zamieszczane w bazie Powszechnego Elektronicznego System Ewidencji Ludności. Ich aktualizacji będzie można dokonać składając deklarację podatkową lub za pomocą innego formularza powiązanego z obowiązkiem podatkowym.

Od 1 stycznia poprawi się także przepływ informacji pomiędzy organami administracji publicznej. Stanie się tak w wyniku powstania CRP KEP (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników), który zastąpi dotychczas istniejący KEP (Krajowa Ewidencja Podatników). Do CRP KEP, jak wynika z art. 71 ustawy nowelizacyjnej, będą bezpośrednio wprowadzane dane dotyczące podatników figurujących w rejestrach PESEL i NIP.

Należy pamiętać, że PESEL będzie jedynym identyfikatorem podatkowym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT. Natomiast pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencji podatkowej, zgodnie z art. 3 ustawy o NIP, nadal zobowiązane są posługiwać się NIP-em.

 

Podatnik.info

Loading Comments