Nigdy więcej Amber Gold!
http://sxc.hu/

Nigdy więcej Amber Gold!

Ustalenia Komitetu Stabilności Finansowej przyjęte na czwartkowym posiedzeniu koncentrują się na siedmiu rekomendacjach wobec tzw. instytucji parabankowych. W opinii Lewiatana nie uzdrowią one sytuacji, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej ją skomplikują.

Co to jest instytucja parabankowa?

„Rzecz w tym, że nie ma w polskim systemie prawnym definicji instytucji parabankowej. Jeżeli, zgodnie z rekomendacjami KSF, ma nastąpić „zmiana regulacji prawnych dających organom państwa zwiększone kompetencje nad funkcjonowaniem parabanków" (rekomendacja 1), czy „zacieśnienie współpracy i wymiana informacji pomiędzy MF, NBP, KNF i UOKiK w zakresie identyfikacji podmiotów prowadzących działalność parabankową" (rekomendacja 5), to poprzedzone to musi zostać precyzyjnym zdefiniowaniem „podmiotu prowadzącego działalność parabankową", czego niestety KSF nie rekomenduje. Tym bardziej, że w innej (3) rekomendacji KSF mowa jest nie o instytucji parabankowej, a o „instytucji oferującej usługi finansowe". Trudno mieć jasność, o jakich instytucjach jest mowa w dokumencie KSF. Konfederacja Lewiatan obawia się, że tak sformułowane rekomendacje zaowocują niejasnymi, niejednoznacznymi regulacjami.

Jak odróżnić bank od parabanku?

Postulujemy wprowadzenie jednoznacznego, czytelnego definicyjnego podziału między bankami, firmami pożyczkowymi (które według definicji KNF nie są parabankami - nie gromadzą depozytów i nie działają w oparciu o środki uzyskane od klientów) i parabankami, które gromadzą depozyty oraz działalność prowadzą w oparciu o środki uzyskane od klientów, co jest właśnie przypadkiem Amber Gold. Każda z tych trzech grup instytucji powinna być objęta odpowiednimi do ryzyka, którym charakteryzuje się ich działalność, regulacjami i procedurami oraz nadzorem. Negatywnie wpływające na gospodarkę, szczególnie w okresie osłabienia gospodarczego, byłoby bowiem ograniczenie możliwości działania przedsiębiorstwom stricte pożyczkowym, które nie dysponują depozytami klientów.

Jak zmusić instytucje do publikowania sprawozdań finansowych w terminie?

Konfederacja Lewiatan uważa natomiast, że rekomendacja (3) dotycząca „wprowadzenia sankcji za brak aktualnego sprawozdania finansowego instytucji oferującej usługi finansowe w KRS..." (pod warunkiem zdefiniowania „instytucji oferującej usługi finansowe") jest punktem wyjścia do uzdrowienia sytuacji. Uważamy za niedopuszczalną sytuację, w której instytucje finansowe nie publikują w przewidzianym czasie sprawozdań finansowych. Uważamy także, że niezbędne jest „podjęcie działań edukacyjnych dotyczących relacji klient-instytucja parabankowa..." (rekomendacja 7). Co więcej, uważamy, że wiedza ekonomiczna, w tym wiedza dotycząca finansów, jest w Polsce bardzo słaba i należy jak najszybciej wprowadzić do programów edukacyjnych na każdym poziomie zajęcia dotyczące tej problematyki, prowadzone w sposób nowoczesny, włączający uczących się w proces edukacji. W proces edukacji powinny się włączyć także media publiczne, jak również działające już na rynku finansowym instytucje - przede wszystkim banki i firmy pożyczkowe. Tym bardziej, że wiele z nich takie działania już podejmowało i podejmuje (np. Fundacja Kronenberga należąca do Banku Handlowego, program edukacyjny Banku BPH „ Domowe finanse" czy Provident m.in. z programem Akademia Rodzinnych Finansów).

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 90 głosów
47%

przez telefon

42 głosów
48%

z komputera

43 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także