Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli masz 14...
http://sxc.hu/

Na złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli masz 14 dni

Podstawą dokumentacji kontroli podatkowej jest sporządzany protokół. W związku z tym, iż dokument ten stanowi dowód w ewentualnym dalszym postępowaniu, podatnik, który nie zgadza się z opisanymi w nim spostrzeżeniami, ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z kontroli podatkowej.

Z protokołu kontroli powinno jasno wynikać, kto, kiedy, gdzie, a także jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, a także co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono, jak również jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół powinien zawierać także ocenę prawną sprawy oraz pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji.

Oprócz ewidentnego charakteru dowodowego protokół stanowi informację o zakończeniu kontroli. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany do sporządzenia tego dokumentu w dwóch egzemplarzach, z których jeden przysługuje kontrolowanemu, stanowiąc dla niego podstawę do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń.

Graniczne 14 dni

Kontrolowany przedsiębiorca, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w sporządzonym protokole, może w terminie 14 dni od jego doręczenia zgłosić swoje zastrzeżenia. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku niezłożenia stosownych wyjaśnień lub zastrzeżeń we wspomnianym terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

W związku z tym, że to w interesie podatnika leży wykazanie nieprawidłowości w sporządzonym protokole z kontroli podatkowej, to na nim spoczywa obowiązek wykazania zaistniałych błędów i wad dokumentu, jak również ewentualnej niepełnej oceny stanu faktycznego.

Nieprawidłowości te zasadniczo dotyczą trzech głównych aspektów kontroli, mianowicie:

• ustalenia stanu faktycznego,
• oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kontroli,
• ustaleń dotyczących badania ksiąg.

W celu zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli podatkowej należy złożyć pismo, w którym wyczerpująco zostaną przedstawione nie tylko przedmiot zastrzeżeń, ale także wyjaśnienia. Wskazać trzeba równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Po dostarczeniu przez podatnika wyjaśnień lub zastrzeżeń kontrolujący obowiązany jest ciągu 14 dni ustosunkować się do wniesionych zastrzeżeń. Bez znaczenia jest tutaj czy zgłoszone zastrzeżenia zostaną uwzględnione, czy też odrzucone. W ciągu tego okresu podatnik powinien otrzymać informację, wskazującą w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także