Na rynku pracy gorzej
http://sxc.hu/
BIEC

Na rynku pracy gorzej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany rejestrowane przez wskaźnik, zarówno te, wynikające z oddziaływania czynników o charakterze cyklicznym jak i sezonowym, wskazują na dalszy wzrost bezrobocia w najbliższych miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrosła w grudniu 2012 roku o około 0,2 punktu procentowego i wyniosła 13,4%.

Spośród składowych wskaźnika tylko jedna oddziaływała w kierunku spadku jego wartości. Była to liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. W grudniu pracę znalazło blisko 17% bezrobotnych więcej niż w poprzedzającym miesiącu i blisko 10% bezrobotnych więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tym niemniej, w całym 2012 r. w porównaniu do 2011 r. średnio miesięcznie pracę znajdowało 3% bezrobotnych mniej. Charakterystyczne również jest, iż w ostatnich latach właśnie w grudniu relatywnie najwięcej bezrobotnych zostaje wyrejestrowanych ze spisu bezrobotnych w efekcie zatrudnienia, podczas gdy najmniej takich przypadków obserwujemy zwykle na wiosnę. Być może ma to charakter sezonowy związany głównie ze wzmożoną działalnością handlu w okresie przedświątecznym. Może też wynikać z nierównomiernego wydatkowania środków, jakimi dysponują jednostki samorządowe oraz PUP-y, które pod koniec roku kalendarzowego rozdysponowują niewykorzystane w poprzednich miesiącach roku środki, przeznaczając je na pracę subsydiowaną, co powoduje czasowe wyeliminowanie ze spisu bezrobotnych grupy osób objętych tą działalnością.

Wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia wykazuje coraz mniejszą korelację z liczbą trafiających do urzędów pracy ofert zatrudnienia, co może świadczyć o malejącej roli tych urzędów w pośrednictwie pracy. W grudniu w PUP-ach zarejestrowano zbliżoną dolistopadowej liczbę ofert pracy. Pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na niewiele ponad 63 tys. pracowników (dane po usunięciu wpływu czynnika sezonowego). Ilość wakatów zarejestrowanych w PUP-ach utrzymywała się w ciągu całego ubiegłego roku na niewiele zmieniającym się poziomie. Tym niemniej, średnio w 2012 roku do urzędów pracy trafiało o blisko 7% więcej ofert zatrudnienia niż w 2011 roku. Najlepsze pod tym względem były luty, wrzesień i październik ub. roku.

Pomimo rosnącego odpływu z bezrobocia, od lipca ub. roku systematycznie i dość szybko zwiększa się liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. W drugim półroczu ub. roku przybyło około 40 tyś osób, które utraciły pracę i zarejestrowały się PUP-ach (wzrost o ok. 20%). Przedsiębiorcy nie generują dostatecznej liczby nowych miejsc pracy, wielu z nich ogranicza zatrudnienie. Znajduje to potwierdzenie w liczbie bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Liczba osób zwolnionych w tym trybie rośnie nieprzerwanie od września 2011, zaś od jesieni ub. roku dynamika tej kategorii zwolnień przybrała na sile.

Pogorszająca się sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w ocenach formułowanych przez menedżerów przedsiębiorstw na temat ogólnych tendencji w gospodarce oraz prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia. Obie oceny pogorszyły się zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak również w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przedsiębiorcy planują dalsze ograniczanie zatrudnienia we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw i w większości branż. Jedynie w branżach: koksowniczej i wytwarzającej produkty rafinacji ropy naftowej oraz wśród niektórych producentów sprzętu transportowego przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia nad tymi, którzy planują zwolnienia.B I E C
www.biec.org

 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce najniższe od 6 lat. A dalej ma tylko spadać głęboko w dół