Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na rynku pracy gorzej
http://sxc.hu/
BIEC

Na rynku pracy gorzej

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianachw wielkości bezrobocia kolejny miesiąc z rzędu rośnie. Pierwsze symptomy pogarszaniasię sytuacji na rynku pracy wskaźnik zarejestrował we wrześniu 2011 roku, jednakw ostatnich dwóch miesiącach skala negatywnych zmian wskaźnika przybrała na sile.

Zmiany rejestrowane przez wskaźnik, zarówno te, wynikające z oddziaływania czynników o charakterze cyklicznym jak i sezonowym, wskazują na dalszy wzrost bezrobocia w najbliższych miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrosła w grudniu 2012 roku o około 0,2 punktu procentowego i wyniosła 13,4%.

Spośród składowych wskaźnika tylko jedna oddziaływała w kierunku spadku jego wartości. Była to liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. W grudniu pracę znalazło blisko 17% bezrobotnych więcej niż w poprzedzającym miesiącu i blisko 10% bezrobotnych więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tym niemniej, w całym 2012 r. w porównaniu do 2011 r. średnio miesięcznie pracę znajdowało 3% bezrobotnych mniej. Charakterystyczne również jest, iż w ostatnich latach właśnie w grudniu relatywnie najwięcej bezrobotnych zostaje wyrejestrowanych ze spisu bezrobotnych w efekcie zatrudnienia, podczas gdy najmniej takich przypadków obserwujemy zwykle na wiosnę. Być może ma to charakter sezonowy związany głównie ze wzmożoną działalnością handlu w okresie przedświątecznym. Może też wynikać z nierównomiernego wydatkowania środków, jakimi dysponują jednostki samorządowe oraz PUP-y, które pod koniec roku kalendarzowego rozdysponowują niewykorzystane w poprzednich miesiącach roku środki, przeznaczając je na pracę subsydiowaną, co powoduje czasowe wyeliminowanie ze spisu bezrobotnych grupy osób objętych tą działalnością.

Wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia wykazuje coraz mniejszą korelację z liczbą trafiających do urzędów pracy ofert zatrudnienia, co może świadczyć o malejącej roli tych urzędów w pośrednictwie pracy. W grudniu w PUP-ach zarejestrowano zbliżoną dolistopadowej liczbę ofert pracy. Pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na niewiele ponad 63 tys. pracowników (dane po usunięciu wpływu czynnika sezonowego). Ilość wakatów zarejestrowanych w PUP-ach utrzymywała się w ciągu całego ubiegłego roku na niewiele zmieniającym się poziomie. Tym niemniej, średnio w 2012 roku do urzędów pracy trafiało o blisko 7% więcej ofert zatrudnienia niż w 2011 roku. Najlepsze pod tym względem były luty, wrzesień i październik ub. roku.

Pomimo rosnącego odpływu z bezrobocia, od lipca ub. roku systematycznie i dość szybko zwiększa się liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. W drugim półroczu ub. roku przybyło około 40 tyś osób, które utraciły pracę i zarejestrowały się PUP-ach (wzrost o ok. 20%). Przedsiębiorcy nie generują dostatecznej liczby nowych miejsc pracy, wielu z nich ogranicza zatrudnienie. Znajduje to potwierdzenie w liczbie bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Liczba osób zwolnionych w tym trybie rośnie nieprzerwanie od września 2011, zaś od jesieni ub. roku dynamika tej kategorii zwolnień przybrała na sile.

Pogorszająca się sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w ocenach formułowanych przez menedżerów przedsiębiorstw na temat ogólnych tendencji w gospodarce oraz prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia. Obie oceny pogorszyły się zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak również w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przedsiębiorcy planują dalsze ograniczanie zatrudnienia we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw i w większości branż. Jedynie w branżach: koksowniczej i wytwarzającej produkty rafinacji ropy naftowej oraz wśród niektórych producentów sprzętu transportowego przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia nad tymi, którzy planują zwolnienia.B I E C
www.biec.org

 

Loading Comments