Monitoring wizyjny będzie prawnie uregulowany
sxc.hu
Kancelaria Prawna Skarbiec

Monitoring wizyjny będzie prawnie uregulowany

Celem założeń ustawy o monitoringu wizyjnym jest uregulowanie zasad monitoringu zarówno w otwartej, jak i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego, jak również też praw osób, które są obserwowane i których tożsamość jest identyfikowana w ten sposób.

Projekt rozróżnia obszary monitorowania na:

  • otwartą przestrzeń publiczną, czyli przestrzeń powszechnie dostępną (np. ulice),
  • zamkniętą przestrzeń przeznaczoną do użytku publicznego – to ograniczona obszarowo przestrzeń lub obiekt udostępniony do użytku publicznego na warunkach określonych przez właściciela lub zarządzającego (np. sklepy, budynki użyteczności publicznej, zakłady pracy),
  • przestrzeń prywatną - przestrzeń lub obiekt wykorzystywany przez właściciela lub użytkownika wyłącznie w celach prywatnych.


Ustawa nie będzie obejmowała monitoringu prowadzonego wyłącznie w celach prywatnych, o ile nie obejmuje on otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.

Każda osoba będzie miała prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem.

Obostrzenia obejmą monitoring, który ma na celu identyfikację konkretnej osoby. Przetwarzanie obrazu pochodzącego z systemów monitoringu wizyjnego będzie można prowadzić ze względu na cele określone w ustawie o monitoringu.

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej będą mogły prowadzić jedynie podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne działające na rzecz podmiotów publicznych oraz wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź też w celu ochrony osób i mienia. Społeczność lokalna będzie mogła wyrazić swoje zdanie – w trybie konsultacji społecznych – w sprawie objęcia lub rozbudowy systemu monitoringu.

Ustawa wprowadzi obowiązek oznaczenia miejsca usytuowania kamer wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, zawierającej: piktogram, wskazanie danych administratora systemu monitoringu wizyjnego, wraz z danymi kontaktowymi.

Monitoring w budynkach

Monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego będzie mógł być prowadzony przez:

  • podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia.
  • podmioty nie realizujące zadań publicznych w celu ochrony osób i mienia.


Administratorzy systemów będą mieli obowiązek poinformowania o objęciu monitoringiem wizyjnym zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego poprzez umieszczenie stosownych oznaczeń przy wejściu w obręb danej przestrzeni (budynku). W tym wypadku wykorzystywane byłyby również tablice informacyjne zawierające: piktogram oraz wskazanie danych administratora systemu monitoringu wizyjnego.

Ograniczenia w obserwowaniu

Monitoring wizyjny nie będzie co do zasady mógł być połączony z możliwością przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ponadto monitoring wizyjny nie będzie można prowadzić w miejscach, które mogłyby naruszać godność człowieka, chyba że dopuszczenie takie wynika z przepisów odrębnych. Zakazane będzie stosowanie atrap kamer w otwartej przestrzeni publicznej.

Sankcje za naruszenia przepisów ustawy

Projekt założeń przewiduje też sankcje karne m.in. za: nieoznakowanie miejsca usytuowania kamery, słuchanie zapisu rozmów z monitoringu bez upoważnienia, prowadzenie bez uprawnienia monitoringu, przechowywanie ponad wymagany ustawą czas nagrań z monitoringu, używanie monitoringu w miejscu, które narusza godność człowieka oraz udostępnienie obrazu z monitoringu osobom nieupoważnionym.

Z projektu omawianych założeń powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także