Monitoring wizyjny będzie prawnie uregulowany
sxc.hu
Kancelaria Prawna Skarbiec

Monitoring wizyjny będzie prawnie uregulowany

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Celem założeń ustawy o monitoringu wizyjnym jest uregulowanie zasad monitoringu zarówno w otwartej, jak i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego, jak również też praw osób, które są obserwowane i których tożsamość jest identyfikowana w ten sposób.

Projekt rozróżnia obszary monitorowania na:

  • otwartą przestrzeń publiczną, czyli przestrzeń powszechnie dostępną (np. ulice),
  • zamkniętą przestrzeń przeznaczoną do użytku publicznego – to ograniczona obszarowo przestrzeń lub obiekt udostępniony do użytku publicznego na warunkach określonych przez właściciela lub zarządzającego (np. sklepy, budynki użyteczności publicznej, zakłady pracy),
  • przestrzeń prywatną - przestrzeń lub obiekt wykorzystywany przez właściciela lub użytkownika wyłącznie w celach prywatnych.


Ustawa nie będzie obejmowała monitoringu prowadzonego wyłącznie w celach prywatnych, o ile nie obejmuje on otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.

Każda osoba będzie miała prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem.

Obostrzenia obejmą monitoring, który ma na celu identyfikację konkretnej osoby. Przetwarzanie obrazu pochodzącego z systemów monitoringu wizyjnego będzie można prowadzić ze względu na cele określone w ustawie o monitoringu.

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej będą mogły prowadzić jedynie podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne działające na rzecz podmiotów publicznych oraz wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź też w celu ochrony osób i mienia. Społeczność lokalna będzie mogła wyrazić swoje zdanie – w trybie konsultacji społecznych – w sprawie objęcia lub rozbudowy systemu monitoringu.

Ustawa wprowadzi obowiązek oznaczenia miejsca usytuowania kamer wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, zawierającej: piktogram, wskazanie danych administratora systemu monitoringu wizyjnego, wraz z danymi kontaktowymi.

Monitoring w budynkach

Monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego będzie mógł być prowadzony przez:

  • podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia.
  • podmioty nie realizujące zadań publicznych w celu ochrony osób i mienia.


Administratorzy systemów będą mieli obowiązek poinformowania o objęciu monitoringiem wizyjnym zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego poprzez umieszczenie stosownych oznaczeń przy wejściu w obręb danej przestrzeni (budynku). W tym wypadku wykorzystywane byłyby również tablice informacyjne zawierające: piktogram oraz wskazanie danych administratora systemu monitoringu wizyjnego.

Ograniczenia w obserwowaniu

Monitoring wizyjny nie będzie co do zasady mógł być połączony z możliwością przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ponadto monitoring wizyjny nie będzie można prowadzić w miejscach, które mogłyby naruszać godność człowieka, chyba że dopuszczenie takie wynika z przepisów odrębnych. Zakazane będzie stosowanie atrap kamer w otwartej przestrzeni publicznej.

Sankcje za naruszenia przepisów ustawy

Projekt założeń przewiduje też sankcje karne m.in. za: nieoznakowanie miejsca usytuowania kamery, słuchanie zapisu rozmów z monitoringu bez upoważnienia, prowadzenie bez uprawnienia monitoringu, przechowywanie ponad wymagany ustawą czas nagrań z monitoringu, używanie monitoringu w miejscu, które narusza godność człowieka oraz udostępnienie obrazu z monitoringu osobom nieupoważnionym.

Z projektu omawianych założeń powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowe e-usługi dla firm i użytkowników indywidualnych pod koniec czerwca. Ułatwią m.in. założenie i prowadzenie działalności gospodarczej