Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 2.000 zł brutto!
http://sxc.hu/
Impel Business Solutions

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 2.000 zł brutto!

Podziel się tym artykułem:   

Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł. Jest to wzrost o 150,00 zł w stosunku do roku 2016 – obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850,00 zł. Warto przypomnieć, że określona w rozporządzeniu kwota wynagrodzenia minimalnego jest stawką brutto.

Co składa się na wynagrodzenie minimalne?


Minimalne wynagrodzenie jest to gwarantowana przez ustawodawcę stawka wynagrodzenia, jaką powinien otrzymać pracownik za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, bez względu na rodzaj świadczonej pracy, posiadane kwalifikacje, a także ilość i rodzaj składników wynagrodzenia.


Aby ustalić, czy pracownik otrzymał w danym miesiącu płacę minimalną należy uwzględnić składniki wynagrodzenia i świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zaliczane są przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem świadczeń wskazanych w art. 6 ust 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


W art. 6 ust. 5 ustawy znajduje się zamknięty katalog wyłączeń, który od 2017 r. zostanie powiększony o dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. W efekcie również ten składnik wynagrodzenia nie będzie mógł być uwzględniony przy obliczaniu płacy minimalnej. Dzięki temu pracownicy pracujący w nocy zarobią więcej, gdyż otrzymają co najmniej wynagrodzenie minimalne powiększone o dodatek za pracę w tym czasie.


Co jeszcze się zmieni?


Od 2017 r. uchylone zostaną przepisy dopuszczające, aby wynagrodzenie w pierwszym roku pracy pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosiło 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie każdy pracownik zatrudniony na pełen etat, bez względu na staż pracy, otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Zmiany w umowach zlecenia – minimalna stawka godzinowa


Ponadto od stycznia 2017 r. wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, a także tzw. samozatrudnionych.


Minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wynosić będzie 13 zł. Kwotą wyjściową dla ustalenia stawki godzinowej w 2017 r. jest kwota 12 zł, która została zwaloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 2017 r., przez wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. (wskaźnik zaokrągla się do pełnych dziesiątek, w ten sposób, że końcówki poniżej 5 groszy pomija się, a końcówki od 5 groszy zaokrągla się w górę).


Są wyjątki


Ustawa przewiduje jednak wyłączenia od konieczności stosowania minimalnej stawki godzinowej. Przykładowo spod stawki minimalnej wyłączone będą te umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Podziel się tym artykułem: