Masz pojazd powyżej 3,5 tony? Zapłać podatek od...
http://sxc.hu/

Masz pojazd powyżej 3,5 tony? Zapłać podatek od środków transportowych

Maksymalne stawki określa ustawa

Podatek od środków transportowych to specyficzny rodzaj obciążenia podatkowego, o charakterze lokalnym, któremu podlegają różnego rodzaju samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, jak również autobusy. Szczegółowe regulacje w zakresie tego podatku zostały zawarte w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku ustala rada gminy, z zastrzeżeniem nie przekroczenia stawek maksymalnych określonych w ustawie. Rada może różnicować wspomniane stawki, uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego ładowność, masę całkowitą, wiek, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Warto również zauważyć, że podatnik zobowiązany jest rozliczać powyższe zobowiązanie podatkowe w dwóch równych ratach, to jest do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Natomiast w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek istniał.

Opodatkowaniu podlegają tylko pojazdy powyżej 3,5 tony

W myśl wspomnianej ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Ponadto, należy pamiętać, że przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton w górę (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy podlegają również opodatkowaniu omawianym podatkiem.

Podatnikiem jest właściciel

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami wymienionych środków transportowych. Ponadto warto podkreślić, że tak jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółka jawna), na które środek transportowy jest zarejestrowany. Regulacja ta dotyczy także posiadaczy środków transportowych, które zostały powierzone przez osobę zagraniczną (fizyczną lub prawną) podmiotowi polskiemu.

Współwłaściciele odpowiadają solidarnie

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że organ podatkowy może wymagać zapłaty podatku tylko od jednej wybranej osoby lub od kilku. Jednocześnie zapłacenie przez któregokolwiek z właścicieli powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego wobec pozostałych.

Gdy zmienia się właściciel

Problem z ustaleniem kto ma zapłacić podatek może pojawić się w sytuacji zmiany właściciela środka transportowego. Sprzedając samochód trzeba pamiętać, że to były właściciel jest zobowiązany do uiszczenia podatku za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Nowy właściciel jest zobowiązany do zapłacenia podatku od następnego miesiąca.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 137 głosów
47%

przez telefon

64 głosów
50%

z komputera

68 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także