Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Majątek zlikwidowanej spółki pozbawionej osobowości...
http://sxc.hu/
Tax Care

Majątek zlikwidowanej spółki pozbawionej osobowości prawnej można zachować i zaoszczędzić na podatku

Działalność gospodarczą można prowadzić osobiście lub za pośrednictwem spółek. Jednak udział w niektórych spółkach, nieposiadających osobowości prawnej, z punktu widzenia podatkowego rodzi dla wspólników takie same konsekwencje jak gdyby prowadzili oni jednoosobową działalność gospodarczą. Ale spółki te mają również swoje zalety. Wśród nich są m.in. konsekwencje podatkowe likwidacji takiej spółki.


Środki pieniężne bez podatku


Jeden z podatników wystąpił o interpretację, dotyczącą konsekwencji podatkowych likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Z wniosku wynika, że podatnik ma zamiar stać się wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie przekształcona w spółkę jawną lub komandytową, a więc jednostkę organizacyjną pozbawioną osobowości prawnej. Zadał m.in. pytanie dotyczące tego, jak z punktu widzenia przepisów będą traktowane środki pieniężne otrzymane przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki bez osobowości prawnej.


We wniosku uznał on, że takie środki nie będą objęte podatkiem dochodowym, jako że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie art. 14 ust. 3 pkt 10, mówi, że środki pieniężne z likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej nie są przychodem.


Izba Skarbowa w Katowicach, w interpretacji z 28 stycznia 2015 r. (sygnatura IBPBI/1/415-1325/14/ZK), stwierdziła, że stanowisko podatnika w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych przez wspólnika spółki bez osobowości prawnej z tytułu likwidacji tej spółki jest prawidłowe.


Majątek to nie przychód


Jednak podatnik chciał się dowiedzieć również o konsekwencje podatkowe, związane z otrzymaniem niepieniężnych składników majątkowych likwidowanej spółki. Tu jednak, jak wynika z interpretacji również wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach (sygnatura IBPBI/1/415-1324/14/AB z dnia 28 stycznia 2015 r. – jeśli podatnik zadaje kilka pytań, w odpowiedzi może powstać kilka oddzielnych interpretacji), kluczowe jest to, co podatnik zrobi z takimi niepieniężnymi składnikami majątku oraz kiedy to zrobi.


Generalnie bowiem, jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów zalicza się wpływy ze sprzedaży majątku likwidowanej spółki nieposiadającej osobowości prawnej lub części majątku spółki, który wspólnik otrzymał po wystąpieniu z niej. Ale kluczowe jest słowo sprzedaż – jeśli bowiem wspólnik po likwidacji lub wystąpieniu ze spółki otrzyma jakieś niepieniężne składniki majątkowe i nie sprzeda ich, to co do zasady o przychodzie nie ma mowy.


Aby pojawił się przychód, konieczna jest sprzedaż majątku. I – biorąc pod uwagę przepisy podatkowe – w tym przypadku ogromne znaczenie ma fakt, kiedy tej sprzedaży dokonano. Bo choć wpływy ze sprzedaży majątku likwidowanej spółki są przychodem z punktu widzenia podatku, to jednak od tej zasady jest wyjątek.


Sześć lat do zwolnienia


Według cytowanego już art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 lit. b, przychodem nie są wpływy ze sprzedaży majątku likwidowanej spółki pozbawionej osobowości prawnej, „jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej”.
To oznacza, że jeśli wspólnik odczeka ze sprzedażą majątku spółki likwidowanej sześć lat i nie dokona tego w ramach działalności gospodarczej, podatku nie zapłaci.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Zainteresuje cię także