Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Legalne zatrudnienie niani nie jest skomplikowane. Jak...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Legalne zatrudnienie niani nie jest skomplikowane. Jak zadbać o dobro dziecka?

Dotychczas wiele niań pozostawało w tzw. „szarej strefie”, m. in. z powodu skomplikowanych przepisów podatkowych. Sytuacja ta może ulec zmianie dzięki ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. „ustawa żłobkowa”), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 roku.

Jest to szczególnie dobra informacja dla rodziców, którzy są zmuszeni do korzystania z usług opiekunki do dziecka i chcieliby ją legalnie zatrudnić. Warto to zrobić, ponieważ powierzamy naszą pociechę obcej osobie, jest więc wskazane sporządzenie odpowiedniej umowy. Z kolei niewątpliwym atutem takiego rozwiązania dla niań jest możliwość stabilnego zatrudnienia na jasno określonych zasadach.


Jak sporządzić umowę


Ustawa żłobkowa przewiduje sporządzenie tzw. umowy uaktywniającej. Nie przygotowano jej dokładnego wzoru, ale jest kilka elementów, które bezwzględnie powinna zawierać. Należą do nich m. in.:


- strony umowy,
- cel i przedmiot umowy,
- czas i miejsce sprawowania opieki,
- liczbę dzieci powierzonych opiece,
- obowiązki niani,
- wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
- czas, na jaki umowa została zawarta,
- warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.


Po jej podpisaniu należy udać się do właściwego oddziału ZUS i zarejestrować na formularzu ZUS ZFA jednego z rodziców jako płatnika składek.


Natomiast nianię, w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu, zgłasza się jako osobę ubezpieczoną na formularzu ZUS ZUA.


Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niania podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Wtedy rodzic musi ją zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

ZUS opłaci składki


Jeżeli wysokość zarobków niani nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1386 zł), to ZUS w całości opłaci jej składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, wypadkowe i rentowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku wyższej pensji opiekunki, składki za nią będą musieli odprowadzić rodzice, ale tylko od kwoty przewyższającej wymieniony wyżej próg. Niania może chcieć również skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, lecz będzie musiała pokryć je z własnych środków. Natomiast jeden z rodziców (płatnik składek) będzie zobligowany do opłacania ich w ZUS-ie.

Podatnik.info

Loading Comments