Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Kto jest podatnikiem VAT w gminie w świetle uchwały NSA z...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Kto jest podatnikiem VAT w gminie w świetle uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FSK 1/13) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z czym inny podmiot musi ponosić odpowiedzialność prawnopodatkową za czynności opodatkowane tym podatkiem, które wykonywały dotychczas gminne jednostki budżetowe.

Z uwagi na to, że jeżeli gminna jednostka budżetowa nie jest – w opinii NSA – podatnikiem, trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto jest podatnikiem z tytułu takich czynności, jak np. wynajem sali w urzędzie miejskim. Czy oznacza to, że podatnikami tych czynności pozostają obecnie gminne zakłady budżetowe?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie: czynności takie jak najem, sprzedaż majątku, przekazanie towaru na potrzeby reklamy są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w związku z tym ktoś musi być w tym przypadku podmiotem podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Nie ma więc innego podmiotu niż gmina, która również pobiera cenę za określone czynności wykonywane faktycznie przez gminne jednostki budżetowe: ich dochody są bowiem dochodami gminy. To, że gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych (m.in. wyrok WSA w Lublinie z dnia 9 lipca 2008 r. - I SA/Lu 167/08, wyrok NSA z dnia 3 stycznia 2008 r. - I FSK 116-119/07).

Uchwała NSA rodzi również inne istotne skutki prawne. Jedną z nich jest m. in. to, że gmina, niezależnie od liczby jednostek budżetowych powinna być traktowana jako jeden podatnik, który składa jedną deklarację podatku od towarów i usług. Skoro zdaniem NSA jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami podatku od towarów i usług, bo nie mają własnego majątku, nie dysponują swoimi dochodami, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czynności, a wszystkie czynności wykonują w imieniu i na rzecz gminy, nie mogą być podatnikami tego podatku. Nie ponoszą one też ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności; to ryzyko zawsze obciąża gminę. W związku z tym gminy muszą wystawić fakturę podatkową korygującą dotyczącą tych czynności, które formalnie wykonywały poprzednio gminne jednostki budżetowe jako podatnicy w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Gmina posiada również możliwość powierzenia wystawiania tych faktur jednostkom budżetowym. Następuje to pod warunkiem udzielenia upoważnienia wewnętrznego, które może zostać udzielone poszczególnym osobom, które są odpowiedzialne za prowadzenie księgowości w danej jednostce budżetowej. Uprawniona gminna jednostka budżetowa wystawia faktury w imieniu i na rzecz swojej gminy. Strona czynności w rozumieniu podatku od towarów i usług pozostaje gmina, a nie jednostka budżetowa, w związku z tym, że nie jest uznawana za podatnika w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W związku z tym podatnikiem formalnie jest gmina, natomiast świadczącym - jednostka budżetowa.Piotr Zyśk

Pod merytorycznym patronatem profesora Witolda Modzelewskiego
Instytut Studiów Podatkowych 

Loading Comments