Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
Wyniki sondażu: sondaż 111 głosów
12%

Nadal jest zbyt niska

13 głosów
84%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

93 głosów
5%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

5 głosów
Kalendarz podatnika
Kryteria sprawdzania PIT-ów przez urzędników
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kryteria sprawdzania PIT-ów przez urzędników

Podziel się tym artykułem:   

W jaki sposób urzędnicy sprawdzają PIT-y? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie wystarczy przeczytać interpelację poselską nr 2561, na którą odpowiedziało Ministerstwo Finansów.

Pierwszy etap kontroli zeznań rocznych

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, organy podatkowe pierwszej instancji sprawdzają złożone deklaracje poprzez badanie ich poprawności pod względem formalnym. Następnie ustalany jest stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności tego stanu z deklaracją. Oprócz tego analizowane są dokumenty źródłowe (m. in. PIT-11) w celu zweryfikowania ich prawdziwości z danymi podanymi przez podatnika w zeznaniu.

Urzędnicy samodzielnie poprawiają drobne błędy formalne

Jeżeli w deklaracji wykryte zostaną drobne uchybienia formalne, to organy podatkowe w zależności od ich charakteru i zakresu samodzielnie je korygują (jeśli w rezultacie korekty zmiana wysokości zobowiązania nie przekroczy 1 tys. zł) lub zawiadamiają podatnika, jakie błędy musi poprawić w swoim zeznaniu.

Ocena merytoryczna deklaracji ma swobodny charakter

Nieco inaczej procedura sprawdzania deklaracji wygląda w przypadku, kiedy organy podatkowe mają wątpliwości merytoryczne co do treści zeznania. Wtedy urzędnicy najczęściej wzywają do siebie podatnika w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia braków w zeznaniu, uzasadniając przyczyny zakwestionowania poprawności danych zawartych w PIT.

W tym trybie ocena deklaracji przez organ podatkowy ma charakter uproszczony. Pozwala to urzędnikom w sposób jak najmniej sformalizowany wstępne dokonać oceny zagadnień o charakterze materialnym. Dla stosowania powyższego przepisu nie jest ważne, czy ewentualna niepoprawność deklaracji będzie skutkować zaniżeniem czy zawyżeniem zobowiązania podatkowego.

Jeżeli podatnik zgodzi się z zastrzeżeniami organu podatkowego i uzupełni (poprawi) deklarację w sposób jednoznacznie usuwający wątpliwości urzędników, to wtedy zbędne jest wszczynanie postępowania podatkowego. Natomiast gdy podatnik nie zgodzi się ze stanowiskiem organu podatkowego, a wątpliwości co do poprawności zeznania nie zostaną rozwiane, to w takim przypadku wszczyna się postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.

 

 

Podziel się tym artykułem: