Korzystne wyroki w sprawach o przedłużanie terminów...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Korzystne wyroki w sprawach o przedłużanie terminów zwrotów VAT – urzędy skarbowe powinny oddać zatrzymane pieniądze?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 Powoli zaczynają zapadać korzystne wyroki w tych sprawach, z czym przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje. Jednak czy orzeczenia te są respektowane przez organy podatkowe?

Postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT z wadami

Problemy z otrzymaniem zwrotu VAT są na tyle powszechne i znane, że prawdopodobnie
każdy już o nich słyszał. W związku z procederem wyłudzeń w podatku VAT organy
podatkowe zaczęły coraz częściej wstrzymywać zwroty tego podatku i weryfikować ich
zasadność w kontrolach i postępowaniach podatkowych. W celu dochowania ustawowych
terminów do zwrotu podatku organy podatkowe zmuszone były wydawać odpowiednie
postanowienia w tym zakresie i przedłużać na określony czas termin owego zwrotu. Niestety,
postanowienia takie wskazywały w swej treści nagminnie, że termin zwrotu podatku VAT
zostaje przedłużony do czasu zakończenia weryfikacji. Takie jedno postanowienie miało
zatem wystarczyć aż do końca całej procedury weryfikacji zwrotu podatku, zwłaszcza że nie
przysługiwało na nie zdaniem organów zażalenie. Tymczasem w dniu 24 października 2016 r.
NSA wydał uchwałę, która pokrzyżowała plany organów skarbowych i przypomniała im w
jaki sposób należy interpretować właściwe w tych sprawach przepisy.
Uchwała NSA i jej konsekwencje
NSA w swej uchwale potwierdził, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku
VAT jest odrębne od trwającej procedury weryfikacyjnej i musi zawierać konkretną datę, do
której zwrot taki zostaje wstrzymany. Co więcej, sąd wskazał, że doręczenie podatnikowi
postanowienia po upływie takiego terminu (czy to ustawowego, czy już raz przedłużonego)
jest bezskuteczne. Ponadto NSA zwrócił uwagę, iż na takie postanowienie służy zażalenie.
W obliczu korzystnej dla podatników uchwały NSA, organy podatkowe zaczęły masowo
naprawiać błędy, a podatnicy składać zażalenia na wydane nawet przed laty postanowienia
o przedłużeniu zwrotu podatku. Na Dyrektorów Izb Skarbowych spadł obowiązek weryfikacji
tych postanowień, a że ich uchylenie skutkowałoby koniecznością dokonania zwrotu
(pomimo trwającej merytorycznej weryfikacji jego zasadności), to uchylali postanowienia w
części, gdzie brak było konkretnej daty i zmieniali te postanowienia, wyznaczając nową datę.
Niektórzy podatnicy przyjęli do wiadomości takie rozwiązanie, inni nie. Ci drudzy składali
skargi do sądów administracyjnych.

Korzystny wyrok i co dalej?

Obecnie sądy administracyjne stoją na stanowisku, że błędne lub nieprecyzyjne określenie
terminu zwrotu podatku w postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT, bądź
niedoręczenie podatnikowi takiego postanowienia, choćby z wyznaczoną datą zwrotu,
jednakże przed upływem terminu dokonania zwrotu podatku powoduje wadliwość konstrukcji
tego przedłużenia, w związku z czym organ odwoławczy ma obowiązek uchylić dane
postanowienie w całości. Co więcej, sądy te często uchylają od razu zarówno postanowienia
organów drugiej instancji, jak i pierwotne postanowienia organów podatkowych.
Przedsiębiorcy odetchnęli z ulgą, jednak w większości tych przypadków praktyka pokazuje,
że organy podatkowe nie kwapią się do zrealizowania postanowień treści niekorzystnych dla
siebie wyroków, co skutkuje najczęściej zaskarżeniem przez nie owych rozstrzygnięć do
NSA, by zyskać na czasie, i jeśli organy podatkowe nie zakończyły jeszcze merytorycznie
postępowań podatkowych, prawdopodobnie spróbują jak najszybciej wydać decyzję
wymiarową określającą zobowiązanie podatkowe i w efekcie staną na stanowisku, że skoro
decyzja została wydana, to i tak nie zwrócą już podatku. Oczywiście najrozsądniej byłoby
zwrócić przedsiębiorcom pieniądze już teraz z uwagi na bieg odsetek liczonych, jak od
nadpłaty podatku, wiedząc przecież, że wyroki w tych sprawach opierają się głównie na
wspomnianej uchwale NSA, a szanse na wygraną przez organ podatkowy są niewielkie.


Co zrobić w takiej sytuacji?

Czas pokaże, w jaki sposób zachowa się fiskus, stojąc przed dylematem „oddać – nie oddać”
podatek w sytuacji, kiedy NSA podtrzyma stanowisko sądu pierwszej instancji, z którego
wynikać będzie naruszenie przepisów proceduralnych w zakresie prawidłowego przedłużenia
terminu zwrotu podatku VAT, przy jednoczesnym wprowadzeniu do obrotu prawnego przez
organ podatkowy decyzji wymiarowej, która w zakresie merytorycznej weryfikacji
zasadności zwrotu podatku VAT wskaże na uchybienia podatnika. Z jednej strony okaże się
bowiem, że należy zwrócić przedsiębiorcy wstrzymywany podatek VAT z powodu upływu
terminu do przedłużenia zwrotu owego podatku wraz z odsetkami, a z drugiej wynikać
będzie, że nie należy go zwracać z powodu negatywnej weryfikacji owego zwrotu pod kątem
merytorycznym.
Aby w praktyce zminimalizować ryzyko spotkania się z taką sytuacją, podatnik powinien
upomnieć się zawczasu o swoje, i to najlepiej zaraz po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia
w danej sprawie, a to poprzez wezwanie organu do zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami w
związku z wydanym korzystnym wyrokiem oraz zainteresowanie sprawą właściwe organy
nadzoru skarbowego, jednocześnie składając wniosek o przyspieszenie postępowania przed
NSA.

Nie należy również tracić z pola widzenia tego, co dzieje się w sprawie podatkowej, która w
międzyczasie często jeszcze jest w toku. Aktywna postawa strony postępowania, przy
wsparciu doświadczonego pełnomocnika, pozwoli na zwalczenie absurdalnej, nierzadko i
profiskalnej argumentacji organów podatkowych, które walczą zaciekle w obronie swoich
racji.
Autor:
radca prawny Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie
strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
13 emerytura a podatek dochodowy – co musisz wiedzieć?