Kontrowersje wokół sposobu rozliczenia różnorodnych...
http://sxc.hu/

Kontrowersje wokół sposobu rozliczenia różnorodnych czynności w VAT

Transakcje obejmujące różnorodne czynności (często zarówno dostawy towarów jak i usług) rodzą wątpliwości co do sposobu ich rozliczenia dla celów podatku VAT, a w szczególności wyboru stawki VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co do zasady, każde zdarzenie gospodarcze powinno być traktowane jako odrębne i niezależne świadczenie. Jednakże na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ukształtował się pogląd, iż świadczenia złożonego wykonywanego przez jeden podmiot na rzecz nabywcy nie powinno się sztucznie dzielić w sytuacji, gdy w sensie ekonomicznym stanowi nierozerwalną całość. W ostatnim czasie organy podatkowe i sądy administracyjne coraz częściej odchodzą w swoich rozstrzygnięciach od koncepcji świadczenia złożonego opodatkowanego w całości na podstawie zasad dotyczących świadczenia głównego na rzecz rozdzielenia czynności, nawet jeśli są one ze sobą powiązane. W niektórych wypadkach takie rozdzielenie powoduje efektywny wzrost opodatkowania VAT.

Przedsiębiorcy często są zdezorientowani i obawiają się kontroli fiskusa

Powyższą tendencję utrwala interpretacja ogólna Ministra Finansów* z dnia 30 marca 2012 r. wydana w celu ujednolicenia stosowania przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczeń złożonych, w tym czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszących tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia. Minister Finansów uznał, że takie czynności stanowią dwa oddzielne świadczenia i w taki sposób powinny zostać opodatkowane.

Ponadto, możliwość opodatkowania jedną stawką robót budowlanych wraz z pełnym zakresem robót instalacyjnych i wyposażeniem obiektu mieszkalnego została niedawno zanegowana przez NSA w wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 r.** Zdaniem Sądu, fakt zawarcia przez podatnika jednej umowy obejmującej kilka czynności nie przesądza o jednorodności świadczonych usług.

W tej sytuacji, rekomendujemy podatnikom zajmującym się działalnością obejmującą dostawy o podobnym, niejednolitym charakterze przeanalizowanie podłoża ekonomicznego dokonywanych czynności oraz ponowne zweryfikowanie sposobu ich opodatkowania. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że podczas ewentualnej kontroli organy podatkowe będą jeszcze uważniej przyglądały się metodologii rozpoznawania obowiązku podatkowego i stawki VAT dla świadczeń złożonych.

• sygn. PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279
• sygn. I FSK 919/11

Usługi assistance zwolnione z VAT?

Kształtuje się linia interpretacyjna dotycząca niektórych zwolnień z VAT wprowadzonych od stycznia 2011 roku. Wiele kontrowersji budził zapis art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym, ze zwolnienia korzysta czynność stanowiąca element usługi zwolnionej – finansowej lub ubezpieczeniowej, która sama stanowi odrębną całość i jest właściwa oraz niezbędna do świadczenia usługi zwolnionej.

Zdaniem niektórych organów podatkowych regulacja ta, jako wykraczająca poza przepisy unijne, nie obejmuje m.in. usług likwidacji szkód, świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń.

W dniu 8 maja 2012 r. NSA* potwierdził zwolnienie z VAT tego typu usług, wskazując, że uchybienia w implementacji regulacji unijnych nie powinny ograniczać praw podatników określonych w przepisach krajowych. W podobnym duchu, w zakresie usług assistance, wypowiedział się WSA w wyroku z dnia 17 maja 2012 r. WSA w Poznaniu**.

Mając na uwadze powyższe, widzimy coraz większe szanse na obronę stanowiska podatników wykonujących działalność pomocniczą w stosunku do usług ubezpieczeniowych i finansowych w zakresie zwolnienia z VAT tych świadczeń. Zwolnienie podatkowe może w tym przypadku istotnie wpływać na koszty tych świadczeń dla firm ubezpieczeniowych czy instytucji finansowych, ze względu na ograniczone prawo do odliczenia VAT po stronie tych podmiotów.

• sygn. I FSK 268/12
• sygn. I SA/Po 212/12

Problemy ze zbiorczymi fakturami korygującymi

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 16 kwietnia 2012 r.* potwierdził, że przepisy krajowe dopuszczają możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej, która nie obejmuje wszystkich towarów będących przedmiotem dostawy dla danego kontrahenta w określonym czasie, lecz odnosi się do konkretnych towarów o określonej stawce objętych rabatem.
Możliwość wystawiania uproszczonych faktur korygujących pojawiła się od 2011 r., kiedy to zmieniono tzw. rozporządzanie fakturowe i dodano w § 13 ust. 2a. (obecnie jest to § 13 ust. 3 rozporządzenia z 28 marca 2011 r.).

Przepis ten zezwala na wystawianie uproszczonych faktur korygujących, np. bez przypisywania rabatów do konkretnych dostaw towarów poprzez wpisanie zbiorczej kwoty rabatu. Niestety wymaga on również, aby taka faktura korygująca dotyczyła „wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie”, co w znacznej mierze zmniejszało możliwość wykorzystania uproszczenia.

Z ustnego uzasadnienia omawianego wyroku wynika, że sąd zaakceptował dużo mniej restrykcyjną interpretację tego przepisu i zezwolił na stosowanie uproszczonych faktur korygujących w sytuacji, gdy podatnik stosuje różne stawki rabatu dla poszczególnych kategorii towarów sprzedawanych dla danego kontrahenta. Takie stanowisko sądu niewątpliwie zmierza w pozytywnym dla przedsiębiorców kierunku. Jednocześnie nie zmniejsza ona bezpieczeństwa obrotu również z punktu widzenia organów podatkowych, gdyż w dalszym ciągu w łatwy sposób mogą one zweryfikować, do jakich dostaw towarów odnosi się rabat.

syg.III SA/Gl 1684/11

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Od stycznia rewolucja w VAT!