Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Kontrole w firmie
http://sxc.hu/

Kontrole w firmie

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ powołany, aby prowadzić nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy. Jej wizyty mogą spodziewać się więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają chociaż jednego pracownika. PIP może skontrolować, czy w firmie są przestrzegane zasady bhp, przepisy związane ze stosunkiem pracy (np. czy pracownik ma podpisany właściwy rodzaj umowy, zgodny z wykonywanymi obowiązkami), czy ochroną pracownika (przede wszystkim kobiety, niepełnosprawni czy pracownicy młodociani). PIP może też sprawdzić, czy pracodawca wywiązuje się z terminowej wypłaty wynagrodzenia bądź innych świadczeń. Państwową Inspekcję Pracy może też interesować miejsce wykonywania pracy – czy spełnia ono wymogi prawa budowlanego itd. PIP analizuje też okoliczności wypadków przy pracy bądź chorób zawodowych, jeśli takie wystąpią.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, do którego może zgłosić się pracownik, którego prawa nie są przestrzegane. PIP może więc przeprowadzić kontrolę na wniosek pracownika, na podstawie zawiadomienia jakiejkolwiek osoby bądź z własnej inicjatywy.

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może dokonać kontroli o każdej porze dnia i nocy, bez wcześniejszego zawiadomienia. Jeśli okaże się, że w firmie są naruszane przepisy, wówczas wydaje on decyzję administracyjną, w formie nakazu, która zobowiązuje przedsiębiorcę do usunięcia uchybień czy wypłaty wynagrodzenia.

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika może zostać ukarane mandatem Inspektor PIP może wystąpić także do sądu o ukaranie pracodawcy.

Inspekcja Celna

Wydaje się, że kontrola Inspekcji Celnej to jedna z rzadziej spotykanych kontroli. Muszą się jej jednak spodziewać wszyscy zajmujący się handlem zagranicznym, eksportem czy importem towarów.

Zadaniem Inspekcji Celnej jest zapobieganie przestępstwom związanym z obrotem towarowym z zagranicą. Inspekcja dba przede wszystkim o to, aby wykrywać nielegalny obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi, bronią, materiałami jądrowymi, promieniotwórczymi. Dba też o to, aby na polski obszar celny nie były sprowadzane odpady i szkodliwe substancje chemiczne.

Kontrola może być przeprowadzona bez zapowiedzi, a jedynie za okazaniem legitymacji służbowej, w każdym lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Sanitarna, czyli popularny sanepid, to postrach nie tylko przedsiębiorców prowadzących restauracje, choć oni spotykają się z nią najczęściej. Inspekcja Sanitarna ma nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, a także warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Jej działalność ma chronić ludzie zdrowie przed wpływem czynników uciążliwych bądź szkodliwych, zapobiegać chorobom zakaźnym i zawodowym.

Kontrola Sanepidu może odbyć się o każdej porze dnia i nocy, bez zapowiedzi. Sanepid może nie tylko wejść i sprawdzić wszelkie pomieszczenia, ale także pobrać próbki do badań. Po kontroli najczęściej przedsiębiorca otrzymuje wytyczne w sprawie nieprawidłowości – do kiedy i jak ma je usunąć, po czym Inspekcja Sanitarna zapowiada powtórną kontrolę.

Jeśli okaże się, że w przedsiębiorstwie mają miejsce zdarzenia, które stanowią zagrożenie dla zdrowia czy życia ludzi, Inspektor Sanitarny ma prawo nakazać „unieruchomienie zakładu pracy lub jego części”, co w praktyce może oznaczać konieczność zawieszenia przez firmę działalności.

Inspekcja Handlowa

Inspekcja Handlowa ma chronić prawa konsumentów i gospodarcze interesy państwa. Inspekcja nie tylko kontroluje legalność działania firm, ale także produkty, którymi firmy handlują (czy nie są to fałszywki, czy są odpowiednio oznakowane itp.).

Inspektor może przeprowadzić kontrolę wyłącznie posługując się imiennym upoważnieniem do niej  wydanym przez inspektorat wojewódzki. Musi posiadać przy sobie również legitymację służbową. Posiadając te dokumenty, może przeprowadzić kontrolę w zakresie, który uzna za stosowny. Przedsiębiorca musi mu udostępnić wszelkie akta i dokumenty, sporządzić kopie dokumentów, które są niezbędne, aby przeprowadzić kontrolę.

W zakres kontroli mogą też wchodzić oględziny terenów, obiektów czy pomieszczeń. W czasie kontroli bądź po jej przeprowadzeniu inspektor może zażądać pisemnych wyjaśnień, jeśli jakieś kwestie będą niejasne.

Częstą praktyką inspektorów handlowych jest sprawdzanie rzetelności obsługi poprzez przeprowadzanie „zakupów kontrolowanych”. Inspektor udaje się do placówki jako tzw. tajemniczy klient i ocenia, jak funkcjonuje dana firma.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także