Kontrahent nie zapłacił? Możesz odzyskać VAT
http://sxc.hu/
Tax Care

Kontrahent nie zapłacił? Możesz odzyskać VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga na złe długi dotyczy nieściągalnych wierzytelności, które uznane zostały za uprawdopodobnione, tj. takie, które nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności widniejącego na fakturze lub umowie. Korzystanie z ulgi pozwala wierzycielowi dokonać korekty wysokości swoich bieżących VAT-owskich rozrachunków z fiskusem o kwotę zapłaconego wcześniej podatku należnego dotyczącego tychże nieopłaconych przez kontrahenta należności.

Co ważne, obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy o VAT podatnik nie zastosuje do wszystkich wierzytelności.

Jeszcze na starych zasadach - faktury, których termin płatności minął 1 sierpnia 2012 r.

Do wierzytelności, względem których 150 dzień braku uregulowania zapłaty minął 31 grudnia 2012, zastosowanie mają przepisy  ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w roku 2012. Możliwość skorzystania z ulgi w takim przypadku daje spełnienie następujących warunków:

 • wierzyciel dokonuje dostawy towaru lub świadczy usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego czy w trakcie likwidacji,
 • wierzytelności wykazano wcześniej w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
 • wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 • od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,
 • wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie
 • wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Kto skorzysta według nowych warunków

W przypadku wierzytelności względem których 150 dzień braku zapłaty minął 1 stycznia 2013 r. (lub później), prawo do skorzystania z ulgi na złe długi wymaga spełnienia łącznie poniższych wymogów:

 • do czasu dokonania korekty należy zachować status podatnika VAT czynnego,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
 • konieczne jest ustalenie statusu kontrahenta:
 1. na dzień dokonania czynności - z ulgi na złe długi skorzystają przedsiębiorcy, którzy dokonali dostawy towaru lub świadczenia usług na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty - dłużnik musi być zrejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

                              

W weryfikacji dłużnika pod względem niepozostawania w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji pomóc mogą bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dostępne on-line na www.ceidg.gov.pl oraz www.ms.gov.pl.

Okres oczekiwania przez wierzyciela na możliwość skorzystania z prawa do zmniejszenia VAT-u należnego uległ zatem od 1 stycznia skróceniu. Dodatkowo, od tego roku wierzyciel nie musi już informować dłużnika o planowanej korekcie, w kwestii zarówno wyznaczenia mu 14 dni na uregulowanie zaległego zobowiązania, jak i poinformowania go o dokonaniu korekty deklaracji VAT. Co ważne, procedura zawiadamiania fiskusa została zmodyfikowana. Pojawił się bowiem urzędowy wzór tegoż zawiadamiania, tj. VAT-ZD. Ponadto znowelizowany został też wzór deklaracji podatkowej, w której wykazuje się korektę.

Zmniejszenie w deklaracji bieżącej

Jeżeli spełnione zostały powyższe warunki, przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekty podatnik może dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dniowy termin.

Z rozwiązania ulgi na złe długi skorzystają przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które do dnia złożenia deklaracji za ten okres nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Po skorzystania z ulgi należy zawiadomić o korekcie urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Wyłączona rodzina i podmioty powiązane kapitałowo

Warto pamiętać, iż zastosowanie ulgi na złe długi nie będzie możliwe, jeśli kontrahenta łączą z podatnikiem powiązania rodzinne (małżeństwo oraz pokrewieństwo i powinowactwo) lub kapitałowe (jeśli jedna ze stron posiada prawo do głosu wynoszące co najmniej 5 % wszystkich praw głosu).


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nieuregulowana faktura powiększy podatek