Koniec sezonowego ożywienia na rynku pracy
http://sxc.hu/
BIEC

Koniec sezonowego ożywienia na rynku pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Był to trzeci miesiąc jego spadku, tym niemniej skala zmian uległa znacznej redukcji, była blisko dwukrotnie mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Zapowiada to wyczerpywanie pozytywnych tendencji, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach na rynku pracy. Nastąpiło również odwrócenie tendencji we wpływie poszczególnych składowych wskaźnika. Aktualnie jedynie trzy oddziałują w kierunku jego spadku, a pięć wskazuje na wzrost wartości wskaźnika, sygnalizując tym samym pogorszenie sytuacji na rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w zasadzie od początku tego roku nie uległa większym zmianom oscylując wokół 13,5%.

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu były na poziomie zbliżonym do tego z sierpnia br. Ta stabilizacja ocen znajduje przełożenie na nieco mniej pesymistyczne prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia. Tym niemniej, nieustannie przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad odsetkiem firm prognozujących wzrost liczby pracowników. Podobnie do wcześniej formułowanych prognoz, w jednostkach małych oraz średnich przewiduje się spadek liczby zatrudnionych. Z kolei, w jednostkach dużych (powyżej 250 pracujących) prognozy wskazują na wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym najbardziej optymistyczne prognozy formułują producenci mebli, a najbardziej negatywne producenci odzieży.

Liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy zmalała w ujęciu miesięcznym o ponad 12%. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano o około 10 tys. mniej ofert zatrudnienia. Również w ujęciu rocznym odnotowano spadek szans zatrudnieniowych dla osób bezrobotnych. Ponadto, wrzesień br. był pierwszym miesiącem, w którym odnotowano spadek wielkości napływu nowych ofert pracy w ujęciu rok do roku. W porównaniu do września ubiegłego roku w PUP-ach pojawiło się o ponad 8 tys. mniej ofert pracy (spadek na poziomie ponad 11%).

Spadek liczby ofert pracy trafiających do PUP-ów kontrastuje z liczbą osób bezrobotnych wyrejestrowujących się z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Od wiosny br. systematycznie rosła ilość takich osób. Częściowo zjawisko to można tłumaczyć zwiększoną liczbą ofert pracy ukazujących się w Internecie. We wrześniu Barometr Ofert Pracy, rejestrujący takie ogłoszenia kolejny miesiąc z rzędu nieznacznie wzrósł.

Od lipca br. zwiększa się napływ nowych bezrobotnych. Jednocześnie daje się zauważyć zwiększone w stosunku do lat poprzednich wahania o charakterze sezonowym, co prawdopodobnie ma związek z rosnącym udziałem budownictwa w gospodarce. We wrześniu liczba rejestrujących się bezrobotnych wzrosła o ponad 7,5 tys. (nieco ponad 3% w ujęciu miesięcznym), była jednak poniżej poziomu z analogicznego miesiąca roku poprzedniego (o nieco ponad 1%).

Pomimo płynących z gospodarki coraz wyraźniejszych sygnałów świadczących o ożywieniu, ponownie wzrosła liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Od czerwca br. liczba takich zwolnień nieznacznie lecz systematycznie malała, co mogło oznaczać zakończenie procesów restrukturyzacyjnych dostosowujących poziom zatrudnienia do niższej aktywności gospodarki. Najbliższe miesiące powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z jednorazową korektą w górę czy też przedsiębiorstwa uznały, że ponownie należy przystąpić do działań restrukturyzacyjnych, co w przyszłości spowoduje wzrost liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

Trzeci miesiąc z rzędu (najnowsze dane za sierpień br.) spada agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (o 2% w ujęciu miesięcznym). Niestety nie jest to efekt wyraźnej poprawy na rynku pracy lecz wynika jedynie z rosnącej liczby osób tracących prawo do zasiłku. Dane Publicznych Służb Zatrudnienia pokazują, iż zarówno w zasobie bezrobotnych jak i w ich napływie maleje odsetek bezrobotnych posiadających prawo do tego świadczenia, co ma przełożenie na zmniejszenie agregatowej kwoty wypłaconych świadczeń.

Wygasanie czynników decydujących o sezonowej poprawie na rynku pracy i brak impulsów do kreowania nowych miejsc zatrudnienia wpływa na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji. Po kilku miesiącach spadków, we wrześniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych młodych, długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz samotnie wychowujących dzieci.


B I E C
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Na rynku pracy nieco lepiej, lecz bez trwałych zmian