Kolejna próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Kolejna próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny ofert

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obecnie obowiązujące kryteria wprost definiują pojęcie „najkorzystniejszej oferty” jako tej, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymogów, które dotyczą przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną. W praktyce, zamawiający nadal w większości uznają kryterium najniższej ceny jako podstawowe, gdyż nie chcą narazić się na zarzut niegospodarności w wydatkowaniu pieniędzy publicznych. W konsekwencji często powierzają realizację zamówienia firmom, które nie dysponują odpowiednim potencjałem i nie dają rękojmi jego należytego wykonania.

Tryb zapytania o cenę

Złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych przewiduje, że bilans ceny ma być kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku zapytania o cenę. Może się zdarzyć, że w trybie zapytania o cenę zostanie złożonych kilka ofert z tą samą ceną. W takiej sytuacji projekt przewiduje obowiązek wezwania przez zamawiającego wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Pozostałe postępowania

W przypadku innych rodzajów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kryteriami oceny ofert ma być cena, jak również inne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Projekt nowelizacji nakłada na prezesa Rady Ministrów obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, innych poza ceną, kryteriów wyboru ofert w postępowaniach przetargowych.

Centralny Rejestr Zamówień Publicznych

W celu ułatwienia zamawiającym wyboru wykonawców, którzy gwarantują prawidłową realizację zamówień, projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wykonawców Zamówień Publicznych. Ma on wyeliminować nierzetelnych wykonawców z postępowań przetargowych, którzy np. zalegają

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ułatwić działanie rzetelnym firmom.

Omawiany rejestr ma prowadzić prezes Urzędu Zamówień Publicznych i ma obejmować firmy uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub składające oferty jako wykonawcy, w tym m.in. informacje dotyczące zalegania z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.

Omawiany projekt nowelizacji trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Problemy z systemem zarządzania drukami dla ZUS