Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Chodzi o nowelizację Ordynacji podatkowej z 13 maja br. (Dz.U. z 2016 r., poz. 846), której większość przepisów weszła w życie 15 lipca br.


– Unikanie opodatkowania w myśl znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej to czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje ona osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny – mówi mec. Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się m.in. w optymalizacji podatkowej.


W przypadku unikania opodatkowania organy podatkowe określają skutki podatkowe czynności na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano odpowiedniej czynności.


Jeżeli w toku postępowania podatnik wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.


Klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania stosuje się także w przypadku zastosowania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania odnoszących się do głównego lub jednego z głównych celów zawarcia transakcji, lub utworzenia struktury lub odnoszących się do uzyskania dochodu w związku ze sztuczną strukturą.
 

Kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania?


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania:

  • jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł;
  • do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą – w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej;
  • do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
  • jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.


Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania


Minister finansów może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, co do zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


– Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach – wyjaśnia mec. Nogacki.
Radę powołuje minister finansów na czteroletnią kadencję. Rada działa do dnia powołania Rady kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia upływu kadencji.


W skład Rady wchodzą:

  • 2 osoby wskazane przez ministra finansów,
  • 1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku;
  • 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.


– W naszej ocenie klauzula obejścia prawa podatkowego jest w obecnym kształcie sprzeczna z zaleceniami, które przedstawił Trybunał Konstytucyjny w 2004 rok, przede wszystkim w zakresie zgodności z zasadą określoności ustawowej ingerencji w sferę wolności i praw jednostki – zaznacza mec. Nogacki. – W sprzeczności z zasadą stoją przede wszystkim działania polegające na tworzeniu nieprecyzyjnych przepisów, powodujących niepewność podatnika, co do prawa, a także tworzenie zbyt szerokich ram interpretacyjnych dla organów stosujących przepisy, które dają im nadmierną swobodę kształtowania praw i obowiązków podatnika – wyjaśnia.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy będzie można zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania