Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Kiedy w spółce powstaje obowiązek podatkowy?
http://sxc.hu/

Kiedy w spółce powstaje obowiązek podatkowy?

W dniu 8 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (dalej „organ podatkowy”) wydał interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (sygn. ILPB3/423-249/11-4/MM, dalej „Interpretacja”).

Istotą interpretacji było rozstrzygnięcie zagadnienia, kiedy w spółce wykonującej określonego rodzaju działalność (przedstawioną poniżej) powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

Interpretacja dotyczyła dość popularnej w ostatnim czasie działalności polegającej na tym, że spółka będąca właścicielem portalu internetowego, pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży usług między sprzedawcami (dalej „partnerzy”), a odbiorcami detalicznymi (dalej „odbiorcy”). Na portalu spółki były zamieszczane oferty usług partnerów, które odbiorcy kupowali w formie kuponu na konkretną usługę. Odbiorcy mogli zrealizować kupon w terminie od 30 do 90 dni od daty jego nabycia. Spółka zarabiała dzięki pobieranej od partnerów prowizji z tytułu przeprowadzanych za pośrednictwem portalu transakcji. Usługa świadczona przez spółkę była rozliczana po zakończeniu przyjętego w umowie okresu rozliczeniowego. W ciągu 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego spółka wystawiała dla partnerów faktury VAT, dokumentujące wykonaną na ich rzecz usługę. Opłata za usługę była ustalana w formie procentu od sprzedaży produktów partnera.

Zdaniem spółki występującej o Interpretację w tej sprawie, wykonywane przez nią usługi miały charakter ciągły, co w przekonaniu spółki sprawiało, że niemożliwe było dokładne określenie momentu zakończenia opisanej usługi. W związku z tym, spółka twierdziła, że datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, który zgodnie z zawartymi przez spółkę umowami, kończył się w ciągu 7 dni po ustaniu prezentacji oferty partnera na portalu.

W odpowiedzi na powyższe, organ podatkowy w Interpretacji wskazał, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej „ustawa”) nie zawiera definicji przychodu.

Jednak precyzuje ona poprzez przykładowe wyliczenie rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. Organ podatkowy wskazał przy tym, że w przypadku, gdy usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, momentem powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na fakturze lub umowie nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Odnosząc się do wniosku spółki, organ podatkowy wskazał, że opisane przez spółkę usługi nie są usługami o charakterze ciągłym, gdyż z łatwością w przypadku działalności spółki można wskazać kolejne etapy wykonywania usługi i czynności późniejszych.

Jednocześnie, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, organ podatkowy zauważył, że spółka pobiera wynagrodzenie w formie prowizji z tytułu przeprowadzanych transakcji za pośrednictwem portalu. Fakt ten sprawia, że w przypadku spółki znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 3a ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w związku z otrzymywanym wynagrodzeniem prowizyjnym momentem powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego świadczonej usługi wskazany w umowie. Jest to bowiem moment, w którym możliwe jest wskazanie wartości prowizji stanowiącej przychód.

Podsumowując, w przypadku opisanym w Interpretacji, momentem powstania obowiązku podatkowego jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego wskazany w umowie. Podstawą określenia momentu powstania przychodu nie jest jednak świadczenie przez spółkę usług o charakterze ciągłym (na co wskazywała spółka we wniosku o Interpretację), ale otrzymywanie wynagrodzenia prowizyjnego za świadczone usługi.

Aneta Wrona-Kłoczko
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
www.szulikowski.pl

szulikowski.jpg-150

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

Loading Comments
Zainteresuje cię także