Kiedy rodzic może skorzystać z ulgi na dziecko w PIT za...
Pixabay.com
Podatnik.info

Kiedy rodzic może skorzystać z ulgi na dziecko w PIT za 2017 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oznacza to, że prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT za 2017 rok w 2018 roku nie przysługuje rodzicom, którzy w ubiegłym roku uzyskali dochody opodatkowane podatkiem liniowym (19 proc.) lub ryczałtem. Wyjątek stanowi przypadek, gdy jednocześnie źródłem ich zarobków był etat, umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza obciążona skalą podatkową.

PIT 2018 a władza rodzicielska

Zgodnie z ustawą, do ukończenia 18 lat dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców. Oznacza to dla nich szereg praw i obowiązków, a także przysługuje obojgu osobom ( zarówno pozostającym w związku małżeńskim, jak i poza nim). Jednocześnie sąd może ją ograniczyć lub przekazać osobie trzeciej (opieka nad dzieckiem, funkcja rodziny zastępczej).

Władzy rodzicielskiej pozbawiony jest również rodzic, który decyzją sądu został ograniczony lub wyłączony (ubezwłasnowolniony) pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku pełnię praw do wychowywania dziecka przejmuje drugi rodzic. Władzę rodzicielską tracą również podatnicy, jeżeli dziecko postanowieniem organów sądowych zostanie umieszczone w:

 • instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • rodzinie zastępczej.Podatnicy są także pozbawieni władzy rodzicielskiej w sytuacji śmierci, osiągnięcia przez dziecko pełnoletności bądź zawarcia przez nie związku małżeńskiego.


Odliczenie w PIT za 2017 rok przysługuje podatnikom za pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że jeśli w trakcie roku zmianie uległo prawo do władzy rodzicielskiej, to należy ustalić limit dzienny ulgi poprzez podział limitu miesięcznego przez 30 dni.

Wiek dziecka a ulga w PIT za 2017 rok

Zgodnie z ustawą, ulgę prorodzinną w PIT w 2018 roku rodzic może odliczyć, jeżeli w 2017 roku wychowywane przez niego dzieci były:

 • małoletnie, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
 • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.


Należy pamiętać, że w rozliczeniu PIT za 2017 rok istnieją roczne limity odliczeń ulgi na dzieci. Oznacza to, że na jedno dziecko tylko jeden rodzic może skorzystać z ulgi bądź też oboje mogą zrobić to wspólnie w drodze wzajemnego porozumienia. Jednocześnie mogą skorzystać z niej rodzice samotni wychowujący dziecko, a także podatnicy jednocześnie korzystający ze świadczenia rodzina 500+.


Jak odliczyć ulgę na dzieci w PIT za 2017 rok online?


Rodzice, którym przysługuje prawo do ulgi na dzieci najprościej mogą wypełnić PIT za 2017 rok przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Najszybciej jest to zrobić przez całkowicie darmowy program PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy podać 5 identyfikacyjnych, na podstawie których urząd skarbowy zweryfikuje online naszą tożsamość:

 • imię,                                                           
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Po krótkim wypełnieniu poszczególnych pól deklaracji podatkowej,  podatnik otrzyma za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wtedy może być całkowicie pewny, że jego PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na dzieci 2018 - jakie limity odliczeń w PIT za 2017 rok?