Karta podatkowa dostępna także dla lekarzy
http://sxc.hu/

Karta podatkowa dostępna także dla lekarzy

Lekarzom, jako świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia, przysługuje prawo wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest nie tylko złożenie wniosku ale także w szczególności prowadzenie działalności bez zatrudniania innych lekarzy.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Najprostszą formą opodatkowania, przewidzianą przepisami prawa podatkowego jest karta podatkowa, której główną zaletą jest ograniczenie do niezbędnego minimum wszystkich formalności. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej, między innymi nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji uzyskiwanych dochodów, jak i ponoszonych kosztów. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż kwota podatku, którą należy zapłacić fiskusowi za każdy miesiąc jest stała w trakcie całego roku podatkowego.

Wysokość miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, jest ustalana indywidualnie dla każdego podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy między innymi od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, jak też liczby godzin przeznaczanych na wykonywanie zawodu miesięcznie.

Karta podatkowa przysługuje lekarzom świadczącym usługi w ramach wolnego zawodu

Pomimo ewidentnych zalet karty podatkowej, nie każdy podatnik może z niej skorzystać. Do grupy podatników uprawnionych do zastosowania karty podatkowej należą miedzy innymi osoby, reprezentujące tak zwane wolne zawody, do których należą między innymi lekarze. Od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w ramach wolnego zawodu, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Przez wolny zawód na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście między innymi przez lekarzy, pod warunkiem, iż nie jest ona wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Niezbędny wniosek

Nie jest to jednak jedyne ograniczenie, decydujące o prawie zastosowania tej formy opodatkowania. Do opodatkowania przy zastosowaniu tej formy koniczne jest:

• złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie na druku PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej za dany rok podatkowy należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności),
• zgłoszenie we wniosku prowadzonej działalności w zakresie wykonywania zawodu lekarza,
• przy prowadzeniu działalności nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
• nie prowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
• nieprowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka podatnika,
• niewytwarzanie wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
• prowadzenie zgłoszonej we wniosku działalności tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1-580

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Korepetycje można opodatkować kartą podatkową