Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku

Wprowadzono jedynie niektóre zmiany dotyczące meldunku, na przykład uchylono kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Nowa ustawa o ewidencji ludności miała obowiązywać od 1 stycznia, a ustawa o dowodach osobistych – od 1 lipca 2013 roku. Również od początku tego roku miały wejść w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

Dowody osobiste

Od początku 2015 roku zacznie funkcjonować Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) – centralny rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym znajdą się wszystkie dane osobiste osób posiadających dowody osobiste. Będą miały do niego dostęp organy gminy i konsulowie. Zostaną wprowadzone specjalne kontrole korzystania z tych danych, aby zapewnić ich poufność.

 

Przewiduje się również opłaty za udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości:

  • 31 zł – za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby,
  • 0,30 zł – za jedno potwierdzenie istnienia lub nieistnienia ważnego dowodu osobistego,
  • 31 zł – za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym.


Będą obowiązywały specjalne formularze wniosków o udostępnienie danych z RDO i dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych.

PESEL

Od stycznia 2015 roku powstanie rejestr PESEL, zamiast dotychczasowego zbioru PESEL – centralny zbiór danych, prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym będą zgromadzone dane obywateli polskich oraz zamieszkałych w Polsce cudzoziemców. Zmienią się formularze wniosków o nadanie numeru PESEL oraz wzory powiadomień o jego nadaniu lub zmianie (będzie możliwa również forma elektroniczna).

Zameldowanie

Obecnie istniejące gminne zbiory meldunkowe w 2015 roku zastąpią rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Zostaną wprowadzone nowe formularze zgłoszenia:

  • pobytu stałego i czasowego,
  • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  • wyjazdu i powrotu z zagranicy, jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy (według obecnych przepisów należy zgłosić wyjazd dłuższy niż 2 miesiące),


a także wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.

Za udostępnienie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców będzie pobierana opłata – w wysokości takiej, jak w przypadku przekazywania danych z RDO.

Zniesienie obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2016 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Również ten termin został przesunięty – z 1 stycznia 2014 roku. W związku z tą zmianą, od 2016 roku ulegną likwidacji rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców. Od tego momentu nie będzie się gromadzić danych dotyczących adresu i daty zameldowania oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, a także daty wyjazdu i powrotu z zagranicy.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Zainteresuje cię także