Jesteś właścicielem lasu? Musisz zapłacić podatek
http://sxc.hu/

Jesteś właścicielem lasu? Musisz zapłacić podatek

Posiadanie lasu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, chyba, że drzewostan ma mniej niż 40 lat. W 2012 r. stawka za jeden hektar to 41,07 zł.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, które służą wykonywaniu działalności leśnej. Żeby rozpatrywać kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem leśnym trzeba więc najpierw ustalić czy grunt, z którym mamy do czynienie to las. Decyduje o tym ewidencja gruntów i budynków. A następnie sprawdzić, czy można mówić o działalności leśnej. Jeśli las będzie służył wykonywaniu innej działalności gospodarczej niż leśna, nie wystąpi podatek leśny.

Działalność leśna została szczegółowo zdefiniowana w ustawie o podatku leśnym. Jest to w szczególności działalność polegająca na urządzaniu, ochronie i zagospodarowaniu lasu. Znajdziemy tam także działania, mające na celu m.in. utrzymywanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, jak również gospodarowanie zwierzyną.

Podatek od firm i osób fizycznych

Podatek leśny zapłaci zarówno osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna), jeśli jest:
- właścicielem lasu (przeniesienie własności następuje aktem notarialnym),
- posiadaczem samoistnym lasu (to osoba, która wykazuje wolę by władać lasem we własnym imieniu, faktycznie jak właściciel),
- użytkownikiem wieczystym lasu (las został oddany w użytkowanie wieczyste),
- posiadaczem lasu, należącego do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Odpowiedzialność solidarna

Jednak w sytuacji gdy jest kilku współwłaścicieli lub las podlagający opodatkowaniu znajduje się w posiadaniu dwóch lub większej ilości pomiotów, to podatnikiem jest każdy z nich. Do zapłaty zobowiązani są solidarnie wszyscy współwłaściciele lub posiadacze. Oznacza to, że wystarczy by płatności dokonał jeden z nich a pozostali już nie będą musieli. Organu podatkowego nie obchodzi przy tym, który ze zobowiązanych tego dokona. Ponadto w odniesieniu do lasów państwowych oraz wchodzących w skład Zespołu Własności Rolnej Skarbu Państwa, obciążenie podatkowe spoczywa na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Lasów Państwowych.

Preferencje dla młodych drzewostanów

Podatku nie zapłacimy od lasu z drzewostanem do 40 lat albo lasem wpisanym do rejestru zabytków. Zwolnione od podatku są też użytki ekologiczne. Poza tym podatku nie płacą wskazane w ustawie instytucje o charakterze naukowo - oświatowym, takie jak uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także publicznie i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie podmiotowe dotyczy także przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Stawka od hektara

Podatek leśny płaci się od 1ha. W 2012 roku maksymalna stawka wynosi 41,07 zł. Poszczególne gminy mogą przyjąć w innej (niższej) wysokości. Natomiast dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, jest niższa o 50%.

Podatek płaci się …..

W zależności od statusu podmiotu zobowiązanego do uiszczania podatku leśnego, wyróżnić należy dwa sposoby regulowania tej należności. W przypadku osób fizycznych, podatek powinien być opłacany w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w ściśle określonych terminach. Są to kolejno okresy - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Odmiennie harmonogram spłat przedstawia się względem osób prawnych oraz jednostek administracyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, kiedy to za poszczególne miesiące zobowiązanie z tytułu podatku leśnego regulować należy do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Prowadzisz działalność leśną? Pamiętaj o podatku